Nauji teisės aktų projektai

by Lina | 7 balandžio, 2023 4:15 am

Pastaruoju metu įregistruota keletas naujų teisės aktų projektų, kurie gali būti svarbūs keleivių vežėjams:

Įsakymo projektas 23-4963, 2023 m. balandžio 04 d.
<http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1708776[1]> Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 2BE-282 „Dėl transporto priemonių, jų sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų ir ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių rinkos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsakymo projektu norima patvirtinti patikslintus rinkos priežiūros klausimynus, atskiriant M, N, O kategorijas nuo L kategorijos, atliekant kitus redakcinio pobūdžio pakeitimus.

Nutarimo projektas 23-4874, 2023 m. balandžio 03 d.
<http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1708353[2]> DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. BALANDŽIO 21 D. NUTARIMO NR. 447 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

Nutarimo projektas patikslintas atsižvelgiant į institucijų išsakytas pastabas dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų skyrimo vietinės reikšmės kelių objektams, vedantiems į krašto apsaugos sistemos objektus, ir dėl formulės, naudojamos lėšų, skiriamų AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai už specialiųjų įpareigojimų vykdymą apmokėti, dydžiui apskaičiuoti.

Aplinkos ministro įsakymo projektas, 2023-04-03, Nr. 23-4864:
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/488fabf1d1e311ed9b3c9397e123 6c2a[3]> Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl klimato kaitos programos priemonės „Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui“ tvarkos aprašo patvirtinimo projekto

Projekto tikslas – patvirtinti Klimato kaitos programos priemonės „Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui“ tvarkos aprašą. Kvietimui 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ apraše skirta 31 mln. eurų. Kvietimą teikti paraiškas skelbs Aplinkos projektų valdymo agentūra.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1708776: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1708776
  2. http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1708353: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1708353
  3. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/488fabf1d1e311ed9b3c9397e123 6c2a: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/488fabf1d1e311ed9b3c9397e1236c2a

Source URL: http://ebus.lt/68092-2/