Dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo reglamentavimo

vasario 28 04:53 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI) primena, kad nuo 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas Nr. XIII-198 (toliau – Įstatymas), kuris reglamentuoja valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą.

Biudžetinės įstaigos darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo apmokėjimo sistemoje numatytus koeficientus nustato biudžetinės įstaigos vadovas, o biudžetinės įstaigos vadovo – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Biudžetinės įstaigos darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal Įstatymo nuostatas ir biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemą.

Pasikeitus valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojų vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai, biudžetinės įstaigos vadovas (o jeigu klausimas sprendžiamas dėl biudžetinės įstaigos vadovo pareiginės algos dydžio – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija) turi teisę iš naujo nustatyti darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, vadovaujantis Įstatymo nuostatomis ir biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistema. Iš naujo nustatydamas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, įstaigos vadovas turėtų atsižvelgti į konkrečios pareigybės lygį bei profesinio darbo patirtį (metais) ir neviršyti Įstatymu nustatytų koeficientų dydžių ribos.

Jeigu biudžetinės įstaigos darbuotojo pagal šį Įstatymą nustatytas darbo užmokestis yra mažesnis, palyginti su iki 2016 m. gruodžio 31 d. buvusiu nustatytu darbo užmokesčiu (tarnybinis atlyginimas su priedais), jam ne ilgiau kaip iki 2018 m. sausio 31 d. mokamas buvęs darbo užmokestis, tai nustatant darbo sutartyje. Biudžetinių įstaigų darbuotojams, kurių pareiginės algos pastovioji dalis įsigaliojus Įstatymui yra mažesnė, palyginti su iki 2016 m. gruodžio 31 d. buvusiu nustatytu tarnybiniu atlyginimu, mokama iki Įstatymo įsigaliojimo nustatyto tarnybinio atlyginimo dydžio pareiginės algos pastovioji dalis tol, kol jie eina tas pačias pareigas.

Kadangi biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos keičiamos vadovaujantis įstatymu, darbdaviui nėra pareigos įspėti darbuotojus apie tai ne vėliau kaip prieš mėnesį pagal Darbo kodekso 203 straipsnį. Kita vertus, pagal Darbo kodekso 120 straipsnio 3 dalį keičiant darbo apmokėjimo sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima.

VDI informuoja, kad įsigaliojus Įstatymui darbuotojų pareigybės aprašymuose turėti būti daromi formalūs pakeitimai (pareigybės grupės, lygio įrašymas; Įstatymo 4 straipsnio 3 dalis), kurie nėra laikomi darbo sutarties sąlygų keitimu. Dėl būtinumo keisti pareigybės pavadinimą kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia darbdavys, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintą Lietuvos profesijų klasifikatorių ir pritaikydamas profesijos pavadinimą konkrečiai pareigybei įvardyti. Jeigu keičiant pareigybės pavadinimą keičiamos darbo sutarties sąlygos, pvz., darbo funkcijos – reikalingas darbuotojo rašytinis sutikimas.

Įvykus šalių susitarimui, atitinkami pakeitimai atliekami abiejose darbo sutarties egzemplioriuose. Primintina, kad atliekant pakeitimus dėl darbo užmokesčio ar kitų esminių darbo sutarties sąlygų, naujos darbo sutartys nesudaromos.

 

VDI informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka