Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

sausio 22 05:24 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau — Nutarimas). Šis Nutarimas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 dieną, išskyrus šiuo nutarimu keičiamo Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau — Aprašas) 23.14 papunktis, kuris įsigalioja 2020 m. gegužės 1 dieną. Pateikiame pagrindines naujoves ir prašome susipažinti su atliktais pakeitimais bei jais vadovautis.

 

Visų pirma atkreipiame dėmesį, jog Nutarimo 2 punktu VMI prie FM įpareigojama iki 2019 m. spalio 31 d. nustatyti kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techninius reikalavimus. Atitinkamai turės būti keičiami ir kiti VMI prie FM, kasos aparatų naudojimą reglamentuojantys, teisės aktai.

Kadangi minėti nauji techniniai reikalavimai reikalauja atitinkamo pasiruošimo, jie bus pradėti taikyti keliais etapais (Nutarimo 3.1.1 – 3.1.4 papunkčiai):

1) ūkio subjektų, kurių 2018 m. pajamos viršijo 300 000 Eur, naudojamiems kompiuteriniams kasos aparatams — 2020 m. lapkričio 1 d.;

2) pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų, kurių 2019 m. pajamos viršijo 300 000 Eur, naudojamiems kasos aparatams — 2021 m. gegužės 1 d.;

3) ūkio subjektų naudojamiems nefiskaliniams kasos aparatams — 2021 m. lapkričio 1 d.;

4) kitų ūkio subjektų naudojamiems kasos aparatams — 2025 m. gegužės 1 d.

Kartu pabrėžtina, jog numatoma, kad ūkio subjektai turi teisę naudoti kasos aparatus, atitinkančius kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai, anksčiau negu aukščiau nurodyti terminai (Nutarimo 3.2 papunktis).

Aprašo 2 punkte numatoma, kad jis (Aprašas) taikomas:

ūkio subjektams — juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms, juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialams, atstovybėms ir individualia veikla besiverčiantiems gyventojams, kuriems už parduodamas prekes ir (arba) suteikiamas paslaugas sumokama grynaisiais ir (arba) negrynaisiais pinigais, kai yra naudojamasi mokėjimo priemone, arba kurie už superkamas prekes sumoka grynaisiais pinigais ir nepateikia pinigų išmokėjimo kvito, mokėjimo operacijos patvirtinimo dokumento, pinigų apskaitos ar kito apskaitos dokumento (ne kasos aparato kvito) ir:

kai ūkio subjektui už parduodamas prekes ir (arba) suteikiamas paslaugas sumokama, ūkio subjektui arba asmeniui, veikiančiam ūkio subjekto vardu ar jo naudai, ir asmeniui, perkančiam prekes ir (arba) gaunančiam paslaugas, fiziškai esant kartu vienoje vietoje;

kai ūkio subjektas sumoka už superkamas prekes, ūkio subjektui arba asmeniui, veikiančiam ūkio subjekto vardu ar jo naudai, ir asmeniui, iš kurio superkamos prekės, fiziškai esant kartu vienoje vietoje;

ūkio subjektams, organizuojantiems azartinius lošimus ir keičiantiems grynuosius pinigus į žetonus ir žetonus — į grynuosius pinigus arba organizuojantiems azartinius lošimus lošimo automatais.

Pažymėtina, jog Aprašas numato ūkio subjektams, naudojantiems kasos aparatus galimybę apskaitos dokumentą — kasos aparato kvitą pateikti tiek popieriniu, tiek ir elektroniniu būdu (Aprašo 13 punktas).

Taip pat atkreipiame dėmesį į kai kuriuos pasikeitimus, kai (ne)reikalaujama naudoti kasos aparatų:

numatoma, kad kasos aparatų nereikalaujama naudoti juridiniams ir fiziniams asmenims, vežantiems keleivius už atlygį. Taigi Aprašo nuostatos bus taikomos ir pavėžėjimo paslaugos atveju, nepriklausomai nuo paslaugos teikėjo teisinės formos. Paaiškiname, jog nusprendus nenaudoti kasos aparato, kaip ir lengvųjų automobilių taksi atveju, pavėžėjimo paslaugą teikiantis asmuo keleiviams privalės išduoti apskaitos dokumentą, kurio naudojimo tvarką nustato VMI prie FM (Aprašo 23.11 papunktis, 24 punktas);

nustatyta, kad ir draudikams, vykdantiems jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą veiklą, kasos aparatų nereikalaujama naudoti visais atvejais, kai išduodamas apskaitos dokumentas (Aprašo 23.12 papunktis);

viena svarbiausių kasos aparatų nenaudojimo išimčių įtvirtinta Aprašo 23.14 papunktyje (kaip jau minėta, kitaip negu kitos nuostatos, šis papunktis įsigalioja 2020 m. gegužės 1 dieną) — ja sudaromos sąlygos ūkio subjektams papildomai nenaudoti kasos aparatų, kai prekių pardavimo ir (arba) paslaugų suteikimo ūkinių operacijų duomenys fiksuojami tiesiogiai VMI prie FMvaldomos išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemyje (toliau — i.EKA) VMI prie FM nustatyta tvarka, t. y. naudojamasi VMI teikiama nemokama elektronine paslauga. Atkreipiame dėmesį, jog pasirinkus naudotis i.EKA paslauga, asmeniui pateiktas pinigų apskaitos ar kitas apskaitos dokumentas, turintis visus kasos aparato kvito rekvizitus, išskyrus rekvizitus, apibūdinančius kasos aparatus (kasos aparato įrengimo adresas ir kiti kasos aparatą apibūdinantys rekvizitai), bus laikomas kasos aparato kvitu (Aprašo 29 punktas). Apibendrinant pabrėžtina, jog visi verslo subjektai, kurie nepasirinks naudotis i.EKA, privalės įdiegti naujus techninius reikalavimus atitinkančius kasos aparatus. Taigi, per nustatytą laikotarpį visos prekybos ir paslaugų suteikimo vietos turės arba pereiti prie išmaniosios kasos aparatų sistemos i.EKA, arba naudoti naujus techninius reikalavimus atitinkančius kasos aparatus;

vadovaujantis Nutarimo 6 punktu, nuo 2020 m. lapkričio 1 d. prekiaujant alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais arba variklių degalais Aprašo 23.15–23.18 ir 23.23 papunkčiuose nurodytais atvejais turės būti naudojami kasos aparatai.

VMI informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka