Europos Komisija: miestai ir regionai pasirengę vadovauti darnaus judumo perversmui Europoje

by Lina | 5 liepos, 2021 3:55 am

Norint sėkmingai pertvarkyti Europos transporto sektorių, kad jis būtų tvaresnis, ES miestai ir regionai turi daugiau dėmesio skirti netaršaus judumo skatinimui, aktyvaus ir bendro naudojimo transporto priemonių propagavimui, judumo mieste pertvarkai ir geresniam kaimo vietovių sujungimui. Šie pasiūlymai pateikti nuomonėje dėl Darnaus ir išmanaus judumo strategijos, kurią birželio 30 d., trečiadienį, Europos regionų komiteto (RK) plenarinėje sesijoje pristatė pranešėjas Robert Van Asten (NL / RE) ir kurią RK priėmė.

2017 m. transportui teko 27 proc. ES išmetamo CO2 kiekio ir transporto sektoriuje išmetamųjų teršalų kiekis padidėjo tiek 2018 m., tiek 2019 m., o tai reiškia, kad reikės didelio masto pokyčių norint pasiekti plataus užmojo ES klimato srities tikslus. Siekiant ilgalaikio tikslo iki 2050 m. 90 proc. sumažinti transporto sektoriuje išmetamą teršalų kiekį, ES judumo strategija yra viena iš Europos žaliojo kurso iniciatyvų, kurios tikslas – sudaryti sąlygas ES transporto sistemoje pasiekti žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos tikslus. Praėjusių metų pabaigoje Europos Komisija pasiūlė strategiją. Ją papildo veiksmų planas su jame išvardytomis konkrečiomis priemonėmis, kurios turi būti priimtos per ateinančius ketverius metus. Be kitų svarbių sričių veiksmų plane apibrėžtos šios sritys: netaršios transporto priemonės ir alternatyviųjų degalų infrastruktūra, anglies dioksido kainodara numatant geresnes paskatas naudotojams ir pastangos, kad judumas būtų įperkamesnis ir prieinamesnis.

Hagos savivaldybės tarybos narys ir nuomonės pranešėjas Robert Van Asten (NL / RE) pažymėjo: „Vietos ir regionų valdžios institucijos atlieka itin svarbų vaidmenį ES žaliąjį kursą susiejant su skaitmenine pertvarka siekiant darnesnio ir išmanesnio judumo. Daug dėmesio mano pranešime skirta socialiniams ir integraciniams aspektams, nes vykdant judumo pertvarką taip pat turi pasikeisti elgsena ir labai svarbų vaidmenį šioje srityje atlieka naudotojai. ES gali padėti mums geriau susieti junglumą, prieinamumą ir sveikatą ne tik skirdama finansavimą, bet ir užtikrindama ES taisyklių standartizavimą ir suderinimą. Taip pat turime atsižvelgti į Europos Komisijos darnaus judumo mieste planus, kurie gali būti veiksminga įvairių valdymo lygmenų bendradarbiavimo priemonė, tačiau tik tuo atveju, jei jie yra pakankamai lankstūs ir atitinka iššūkius, su kuriais susiduria miestai ir regionai.“

Aptariant RK nuomonę Europos Parlamento narys Ismail Ertug kalbėjo: „Pagal ES darnaus ir išmanaus judumo strategiją nustatoma kryptis, koks ateityje turėtų būti Europos transporto sektorius. Didžiausias artimiausiais dešimtmečiais laukiantis darbas – tai dvejopas skaitmeninimo ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo uždavinys. Kad tai pavyktų, būtinas glaudus Europos, nacionalinio ir ypač regionų lygmens bendradarbiavimas. Tai visų pirma taikytina infrastruktūros projektams – nesvarbu ar kalbėtume apie trūkstamas tarpvalstybines jungtis, patobulintas geležinkelių sistemas ar visuotinį alternatyviųjų degalų infrastruktūros tinklą.

RK palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlytą judumo strategiją, tačiau mano, kad keletą sričių būtų galima patobulinti. Nariai ypač pabrėžė reikšmingą judumo strategijos regioninį aspektą, nes vietos ir regionų valdžios institucijos atlieka svarbų vaidmenį formuojant Europos transporto politiką ir užtikrinant judumo paslaugas bei infrastruktūrą. Todėl tam, kad pavyktų judumo pertvarka, reikės tvirto vietos ir regionų valdžios institucijų įsipareigojimo ir bendro visų valdymo lygmenų taikomo požiūrio, atitinkančio aktyvaus subsidiarumo principą.

Be to, nuomonėje pažymima, kad reikia ne tik siekti tvaresnio transporto, pavyzdžiui, skatinant labiau naudotis traukiniais, o ne lėktuvais, bet ir judumo pertvarkai būtini piliečių elgsenos pokyčiai. Siekiant plataus užmojo tikslo iki 2050 m. 90 proc. sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį transporto sektoriuje, būtina stipriai išplėtoti tokius aspektus kaip atstumų ir kelionių skaičiaus mažinimas, kai tai įmanoma, perėjimas prie aktyvesnių judumo formų, pavyzdžiui, važiavimo dviračiu ir ėjimo pėsčiomis, ir bendro naudojimo transporto rūšys.

Nariai taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Komisijos strategijoje nėra konkrečių iniciatyvų kaimo vietovėms, nepaisant svarbaus judumo vaidmens užtikrinant paslaugų teikimą kaimo vietovėse, kuriose trūksta infrastruktūros. Todėl nuomonėje raginama numatyti daugiau Europos lėšų ir reguliavimo priemonių, kurios padėtų gerinti piliečių judumą, visų pirma rečiau apgyvendintose vietovėse.

Bendra informacija

Judumas ir transporto infrastruktūra, atsižvelgiant į jų regioninį aspektą ir reikšmę Europos žaliajam kursui, įvardytos labai svarbiomis sritimis, kuriose reikėtų stiprinti Regionų komiteto ir Europos Komisijos bendradarbiavimą.

Didelė ES strategijos, kuria siekiama tvaresnio transporto, dalis skirta perėjimui prie geležinkelių transporto. 2021-ieji oficialiai paskelbti Europos geležinkelių metais ir RK aktyviai dalyvavo nuo pat jų paskelbimo, bendradarbiaudamas su Komisija ir kartu su RK nariais organizuodamas įvairius vietos renginius. RK pirmininkas Apostolos Tzitzikostas ir keletas kitų narių taip pat planuoja aplankyti specialų Connecting Europe Express traukinį, kurio kelionė nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 7 d. nusidrieks per 23 valstybes nares.

Kita labai svarbi sritis RK bus vadinamoji programos „Europos horizontas“ misija, kuria siekiama, kad 100 Europos miestų poveikis klimatui iki 2030 m. taptų neutralus. Vienas iš pirmųjų etapų kuriant neutralaus poveikio klimatui miestus bus „nauja Europos judumo mieste sistema“, kurią Europos Komisija pristatys šių metų pabaigoje. Abi iniciatyvos yra labai svarbios temos RK, o sėkmę užtikrins aktyviu subsidiarumu grindžiamas požiūris į darnų judumą mieste.

EK informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Source URL: http://ebus.lt/europos-komisija-miestai-ir-regionai-pasirenge-vadovauti-darnaus-judumo-perversmui-europoje/