Įregistruotas naujas teisės akto projektas dėl alternatyviųjų degalų naudojimo transporto sektoriuje

by Lina | 9 lapkričio, 2023 4:54 am

Pataruoju metu įregistruotas naujas teisės akto projektas dėl alternatyviųjų degalų naudojimo transporto sektoriuje. 

  1. Įsakymo projektas 23-15777, 2023 m. lapkričio 06 d.
    DĖL PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ VEIKLOS „TARŠIŲ SUNKIOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ (N2, N3, M2 IR M3 KLASĖS) PAKEITIMO Į NETARŠIAS ARBA VISAI NETARŠIAS SKATINIMAS“ POVEIKLĖS ,,TARŠIŲ SUNKIOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKEITIMO Į BIODUJOMIS VAROMAS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PROJEKTO[1]

PFSA pakoreguotas pagal gautas įvairių institucijų pastabas.

PFSA siekiama paskatinti sparčiau atnaujinti labiausiai taršių transporto priemonių grupę, sunkiasvorių transporto priemonių (N2, N3 ir M3 klasės) parką, skatinant juridinius asmenis, atliekančius krovinių ir keleivių pervežimą šalies viduje, vietoje taršių kelių transporto priemonių rinktis netaršias sunkiojo transporto priemones, kaip jos suprantamos pagal Alternatyviųjų degalų įstatymą.

Finansuojama veikla skatinam įsigyti naujų netaršių transporto priemonių (klasės N2, N3 ir M3) varomų biodujomis.

Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, turintys Lietuvos transporto saugos administracijos licencijas, suteikiančias teisę vežti keleivius už atlygį autobusais Lietuvos Respublikos teritorijoje (įsigyjant naujas M3 klasės netaršias transporto priemones) ir/arba juridiniai asmenys, vykdantys veiklą taršiomis sunkiojo transporto priemonėmis ir norintys įsigyti naujas N2 ir N3 klasės netaršias transporto priemones. Pareiškėjai gali būti tik tie juridiniai asmenys, kurie atitinka Reglamento (ES) Nr. 1407/2013[2] reikalavimus ir kuriems gali būti suteikta de minimis pagalba.

Finansavimo forma – dotacija.

Projektams įgyvendinti skiriama iki 10 400 000 (dešimt milijonų keturių šimtų tūkstančių) eurų EGADP lėšų.

Finansuojama suma – vienai naujai įsigyjamai netaršiai transporto priemonei finansuojama suma (tinkamos finansuoti išlaidos) negali viršyti: N2 klasės transporto priemonei paskatinti – 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų, N3 klasės transporto priemonei paskatinti – 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų, M3 klasės transporto priemonei paskatinti – 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų.

De minimis  – projektui skiriamos finansavimo lėšos yra de minimis pagalba. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui per bet kuriuos trejus fiskalinius metus, suma turi neviršyti 200 000 eurų. Bendra vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, teikiamos de minimis pagalbos suma Lietuvos Respublikoje neviršija 100 000  EUR per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. De minimis pagalba nėra naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti.

Projektų atranka – tęstinės atrankos būdas.

Pastabas galima teikti iki 2023-11-13 (imtinai)

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. DĖL PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ VEIKLOS „TARŠIŲ SUNKIOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ (N2, N3, M2 IR M3 KLASĖS) PAKEITIMO Į NETARŠIAS ARBA VISAI NETARŠIAS SKATINIMAS“ POVEIKLĖS ,,TARŠIŲ SUNKIOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKEITIMO Į BIODUJOMIS VAROMAS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PROJEKTO: https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1757833
  2. (ES) Nr. 1407/2013: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407&locale=lt

Source URL: http://ebus.lt/iregistruotas-naujas-teises-akto-projektas-del-alternatyviuju-degalu-naudojimo-transporto-sektoriuje/