Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

by Lina | 8 gegužės, 2023 3:57 am

Pastaruoju metu įregistruota keletas naujų teisės aktų projektų, kurie aktualūs keleivių vežėjams. 

Įsakymo projektas 23-6143, 2023 m. gegužės 03 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2017 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3-562 „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.5.1-TID-R-514 PRIEMONĖS „DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIM

Įsakymo projekte numatyta   2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ sutaupytas 378 580 Eur lėšas perkelti į to paties prioriteto įgyvendinimo priemonę 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ Utenos regionui 178 580 Eur ir Vilniaus regionui 200 000 Eur.

Įsakymo projektas 23-6133, 2023 m. gegužės 03 d.
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 2B-284 „Dėl ataskaitų formų apie vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimą patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Įsakymo projektas 23-6135, 2023 m. gegužės 03 d.
Dėl valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-121 „Dėl ataskaitų formų apie kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimą patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Įsakymo projektas 23-6138, 2023 m. gegužės 03 d.
Dėl valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 2B-226 „Dėl blanko, naudojamo patvirtinti vairuotojo veiklos laikotarpius pagal reglamentą (eb) Nr. 561/2006 arba Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais (aetr), formos ir išdavimo vairuotojams taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Visi šių trijų įsakymų projektų tikslas – priėmus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 546 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio laiko, mobiliųjų kelių transporto darbuotojų ir kelių transporto priemonių vairuotojų darbo ir poilsio laiko patikrinimo ir ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimus[2][1] ir suderinus teisinį reguliavimą su Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis, dėl ko informacija bus teikiama pagal 2017 m. kovo 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1013, kuriuo nustatoma standartinė informacijos teikimo forma, nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnyje, nustatytą formą, pripažinti netekusiu galios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. rugpjūčio 10 d. įsakymą Nr. 2B-284 „Dėl ataskaitų formų apie vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimą patvirtinimo“.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. [2]: https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAK/914d58a0e9ae11eda305cb3bdf2af4d8/#_ftn2

Source URL: http://ebus.lt/iregistruoti-nauji-teises-aktai/