Keičiamas susisiekimo ministro įsakymas dėl priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

rugsėjo 14 04:14 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija parengė ir, vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 68 punktu, teikia derinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.

 

Su pakeitimais galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a0a75800b4fc11e8aa33fe8f0fea665f

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka