Licencijos verstis keleivių ir krovinių vežimu vidaus maršrutais ir jų kopijos bus elektroninės

by Lina | gegužės 31, 2016 3:42 am

aut-daugybe-300x199[1]Valstybinė kelių transporto inspekcija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81 straipsnį ir vykdydama Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės), VIII skyriaus nuostatas, 2015 metais baigė kurti Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinę sistemą „Vektra“ (toliau –  Lietuvos vežėjų informacinė sistema).

Vadovaujantis Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 61 punktu, laikoma, kad šių taisyklių 4.3–4.5 papunkčiuose nurodytos licencijos ir licencijų kopijos išduotos padarius elektroninį įrašą apie licencijos (licencijos kopijos) išdavimą Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje.

Padarius elektroninį įrašą apie licencijos (licencijos kopijos) išdavimą Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje išduodamos tokios licencijos ir jų kopijos:

– licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, suteikianti teisę vežti keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir jos kopijos;

– licencija verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikianti teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, ir jos kopijos (kurias išduoda savivaldybių vykdomosios institucijos);

– licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, suteikianti teisę vežti krovinius Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos, ir jos kopijos.

Pažymėtina, kad Bendrijos licencija vežti keleivius, suteikianti teisę vežti keleivius autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje, arba Bendrijos licencija vežti krovinius, suteikianti teisę vežti krovinius tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos, ir jų kopijos išduodamos jas įforminant saugiuosiuose dokumentų blankuose, tačiau duomenys apie tokias licencijas ir jų kopijas taip pat kaupiami ir tvarkomi Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje.

Atsižvelgdama į tai, nuo 2016 m. birželio 1 d. Inspekcija, išduodama licencijas verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais arba licencijas verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais ir šių licencijų kopijas, jų nebeįformins saugiuosiuose dokumentų blankuose, o tik darys elektroninius įrašus Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje. T. y. vežėjai ir jų transporto priemonių ekipažai neturės po 2016 m. birželio 1 d. išduotos popierinės kelių transporto veiklos licencijos ar jos kopijos, o licencijos ar jos kopijos išdavimo faktą patvirtins elektroninis įrašas.

Informuojame, kad informaciją apie vežėjus, vežėjams Inspekcijos ir savivaldybių vykdomųjų institucijų išduotas kelių transporto veiklos licencijas ir jų kopijas galima rasti Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo sistemos „Vektra“ portalo (adresas https://vektra.vkti.gov.lt) viešoje srityje. Taip pat vežėjai, kuriems licencijas ir jų kopijas išduoda Inspekcija, informaciją apie jiems išduotas licencijas ir jų kopijas gali rasti naudodamiesi e. paslauga Inspekcijos administracinių paslaugų svetainėje „e. VKTI“ (adresas https://keltra.vkti.gov.lt[2]).

 

VKTI informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2016/02/aut-daugybe-300x199.jpg
  2. https://keltra.vkti.gov.lt: https://keltra.vkti.gov.lt

Source URL: http://ebus.lt/licencijos-verstis-keleiviu-ir-kroviniu-vezimu-vidaus-marsrutais-ir-ju-kopijos-bus-elektronines/