Naujai pristatyti teisės aktų projektai

liepos 26 04:10 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu registruota keletas naujų teisės aktų projektų, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 
Įsakymo projektas 23-11034, 2023 m. liepos 19 d.
DĖL LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. SPALIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 2BE-260 „DĖL TECHNINIŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Įsakymo projekto tikslas – sudaryti sąlygas sklandžiam praktiniam Lietuvos Respublikos teisėje siekiamos įtvirtini išimties dėl neprivalomo tachografo įrengimo (naudojimo) Reglamento (EB) Nr. 561/2006[2] 13 straipsnio 1 dalies a-d ir f-r punktuose nurodytose transporto priemonėse taikymui.

Tachografas nebus reikalingas M2 kategorijos transporto priemonėms, turinčios nuo 10 iki 17 vietų imtinai, kai valdytojas yra fizinis asmuo. Lydraštyje dar rašoma, kad tachografas nereikalingas iki 17 vietų turinčių transporto priemonių, skirtų keleiviams vežti tik nekomerciniais tikslais.

 Įsakymo projektas 23-11043, 2023 m. liepos 19 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2016 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 3-399(1.5 E) „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.5.1-TID-V-515 PRIEMONĖS „ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ TINKLO KŪRIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Įsakymo projekto tikslas – siekiant sumažinti projektų vykdytojams finansinę naštą, tikslinamas nemokamos elektromobilių įkrovimo paslaugas teikimo naudotojams 5 metų termino skaičiavimo pradžios nustatymas.

 Įsakymo projektas 23-11052, 2023 m. liepos 20 d.
Dėl kelio juostos pločio nustatymo urbanizuotose teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsakymo projekto tikslas – patvirtinti kelio juostos pločio nustatymo urbanizuotose teritorijose tvarką. Jeigu urbanizuotose teritorijose esančių kelių, įrašytų į valstybinės reikšmės kelių sąrašą ar vietinės reikšmės kelių sąrašą, ar jų ruožų kelio juostos dėl užstatymo ar kitų priežasčių neatitinka Įstatymo 1 ir 2 dalyse nurodyto minimalaus pločio ir nėra galimybės jų paplatinti, šios kelio juostos susisiekimo ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatyta tvarka nustatomos siauresnės (faktiškai esamo pločio) su visais tame kelyje ar jo ruože esančiais kelio elementais.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka