Naujai registruoti teisės aktų projektai

by Lina | 8 birželio, 2023 3:32 am

Pataruoju metu registruota keletas naujų teisės aktų projektų, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams.  
Įsakymo projektas 23-8404, 2023 m. birželio 06 d.
DDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2017 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 3-574 „DĖL LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO[1]

 Reglamentas (ES) 2021/782 įpareigoja Europos Sąjungos valstybes nares paskirti įstaigą ar įstaigas, kurios būtų atsakingos už tinkamą šio reglamento taikymą ir prireikus imtųsi būtinų priemonių tam, kad būtų gerbiamos traukinio keleivių teisės, nustatytos Reglamente (ES) 2021/782.

Įvertinus tai, kad vadovaujantis Reglamentu (ES) 2021/782 gali būti paskirtos skirtingos institucijos, atsakingos už vykdymo užtikrinimą ir traukinio keleivių skundų dėl Reglamento (ES) 2021/782 pažeidimo nagrinėjimą, ir atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 33 straipsnio 4 dalimi keleivių teisių, nurodytų Reglamente (EB) Nr. 1371/2007[1][2], apsaugą pavesta užtikrinti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kuri nagrinėja traukinio keleivių skundus dėl jų teisių, nurodytų Reglamente (EB) Nr. 1371/2007, pažeidimo, Įsakymo projektu siūloma Lietuvos transporto saugos administracijai pavesti vykdyti Reglamento (ES) 2021/782 31 straipsnyje nurodytos nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos funkcijas, išskyrus traukinio keleivių skundų dėl jų teisių, nurodytų šiame reglamente pažeidimų, nagrinėjimą.

Priimti teisės aktai.

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-420(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo[3]
Įsigaliojo 2023-06-02
Priėmė: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Tai Lietuvos keleivių vežėjams gerai žinoma priemonė iš 2014-2020 m. finansinio laikotarpio, skirta miesto viešojo transporto priemonėms atnaujinti. Šiuo įsakymu tikslinama pimigų suma – 42,8 mln. Eur, skirta šiai priemonei (pradinė suma buvo apie 28 mln. Eur, vėliau didinta iki 35 ir 43,5 mln. Eur).

 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo[4]
Įsigaliojo 2023-06-02
Priėmė: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Teisės aktų registras: 2023-06-01 Nr.2023-10853

Tai taip pat Lietuvos keleivių vežėjams gerai žinoma regioninė priemonė iš 2014-2020 m. finansinio laikotarpio, skirta vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonėms atnaujinti. Šiuo įsakymu tikslinama pimigų suma – 9,7 mln. Eur, skirta šiai priemonei (pradinė suma buvo apie 14,5 mln. Eur, vėliau mažinta iki 7,5 mln. Eur).

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. DDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2017 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 3-574 „DĖL LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO: https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1724482
  2. [1]: https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAK/3d59f160045511eebc0bd16e3a4d3b97/#_ftn1
  3. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-420(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo: https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1723710&p_tr2=2
  4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo: https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1723708&p_tr2=2

Source URL: http://ebus.lt/naujai-registruoti-teises-aktu-projektai-2/