Pristatytas atnaujintas Lietuvos integruotas nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų plano projektas

by Lina | 21 lapkričio, 2019 5:07 am

Energetikos, Aplinkos, Susisiekimo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijų atstovai Seimo Aplinkos apsaugos komitetui pristatė atnaujintą Lietuvos Respublikos integruotą nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą (toliau – Lietuvos integruotas veiksmų planas).

 

Liepos 10 dieną, svarstydamas šį planą ir Europos Komisijos rekomendacijas dėl 2021–2030 m. laikotarpio Lietuvos integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano projekto, komitetas paprašė pagrindinės plano rengėjos – Energetikos ministerijos – pateikti komitetui susipažinti pagal Europos Komisijos rekomendacijas patobulintą Lietuvos integruotą veiksmų planą, kuriame būtų išvardinti su iškastiniu kuru susijusios energetikos subsidijos ir būdai, kaip laipsniškai jų atsisakyti.

Už Lietuvos integruoto veiksmų plano parengimą atsakingos ministerijos pristatė komiteto nariams nacionalinius tikslus, politikas ir priemones energetikos sąjungos tikslams pasiekti iki 2030 m. pagal kiekvieną energetikos sąjungos dimensiją: 1) dekarbonizaciją; 2) energetinį efektyvumą; 3) energetinį saugumą, 4) energijos vidaus rinką, 5) inovacijas, tyrimus ir konkurencingumą.

Komiteto nariai ypatingą dėmesį atkreipė į transporto politikos, mažataršių priemonių naudojimo skatinimo ir žemės ūkio sektoriaus poveikio įtaką energetikos sąjungos tikslams ir uždaviniams pasiekti.

Lietuvos integruotas veiksmų planas turi būti parengtas ir pateiktas Europos Komisijai iki 2019 m. gruodžio 31 d. Šis planas remiasi 2018 m. birželio mėn. Seimo patvirtinta Nacionaline energetinės nepriklausomybės strategija, jos įgyvendinimo priemonių planu, taip pat šiuo metu atnaujinamu Nacionaliniu oro taršos mažinimo planu ir Nacionaline klimato kaitos valdymo politikos strategija.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Source URL: http://ebus.lt/pristatytas-atnaujintas-lietuvos-integruotas-nacionalinis-energetikos-ir-klimato-srities-veiksmu-plano-projektas/