Įsigaliojo verslui palankesnės vairavimo ir poilsio režimo išimtys

by admin | 9 kovo, 2015 4:42 am

Valstybinė kelių transporto inspekcija informuoja, kad nuo 2015 m. kovo 2 d. įsigaliojo nauja 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) 3820/85, 3 straipsnio aa punkte numatyta išimtis: „transporto priemonės arba transporto priemonių deriniai, kurių didžiausia leistina masė neviršija 7,5 tonos, naudojami medžiagų, įrangos arba mašinų pervežimui vairuotojo naudojimui jo darbo metu, ir kurie yra naudojami tik 100 km spinduliu nuo įmonės buveinės ir su sąlyga, kad transporto priemonės vairavimas nėra vairuotojo pagrindinė veikla“.

Taip pat pasikeitė 13 straipsnio d, f ir p punktuose numatytos išimtys, kuriose „50 kilometrų“ pakeista į „100 kilometrų“:

„d) transporto priemonėmis ar transporto priemonių junginiais, kurių leidžiama maksimali masė neviršija 7,5 t ir kurias naudoja universaliųjų paslaugų teikėjai, apibrėžti 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo 2 straipsnio 13 punkte, naudoja siuntoms pristatyti, teikiant universaliąją paslaugą. Šios transporto priemonės naudojamos ne toliau kaip 100 kilometrų spinduliu nuo ūkio subjekto buvimo vietos ir su sąlyga, kad transporto priemonės vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla;

f) gamtinėmis ar suskystintomis dujomis arba elektra varomomis transporto priemonėmis, kurių leidžiama maksimali masė, įskaitant bet kokios priekabos ar puspriekabės masę, neviršija 7,5 tonos, ir kurios naudojamos kroviniams vežti 100 kilometrų spinduliu nuo įmonės buvimo vietos;

p) transporto priemonėmis, kurios yra naudojamos pristatant gyvulius iš ūkių į vietines prekyvietes ir atvirkščiai arba iš prekyviečių į 100 kilometrų spinduliu esančias vietines skerdyklas.“

VKTI informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Source URL: http://ebus.lt/sigaliojo-verslui-palankesns-vairavimo-ir-poilsio-reimo-iimtys/