Aplinkos ministerija kviečia išsakyti nuomonę apie siūlomus Nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimus

by Lina | 21 balandžio, 2022 4:06 am

Aplinkos ministerija kviečia visuomenę ir suinteresuotas institucijas susipažinti su Nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimais[1]. Tam organizuojama viešoji konsultacija, kuri vyks apklausos forma. Pasiūlymus galima teikti iki gegužės 17 d. užpildant anketą[2].

Nacionalinio oro taršos mažinimo planas keičiamas siekiant užtikrinti, kad Lietuvoje į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis mažėtų greičiau ir įgyvendintume tarptautiniuose bei ES teisės aktuose Lietuvai nustatytus sumažinimo tikslus, gerėtų oro kokybė.

Prognozuojama, kad azoto oksidų, amoniako ir nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) kiekis mažės nepakankamai, kad būtų įgyvendinti šių teršalų kiekio sumažinimo iki 2030 m. tikslai, todėl į planą siūloma įtraukti naujas priemones, mažinančias oro taršą arba sudarančias sąlygas ją mažinti. Taip pat siūloma jį papildyti prie oro taršos mažinimo prisidėsiančiomis priemonėmis, nurodytomis kituose planavimo dokumentuose.

Siekiant, kad Lietuvai nustatyti azoto oksidų, amoniako ir NMLOJ išmetamo kiekio sumažinimo tikslai būtų kuo greičiau pasiekti, kviečiame siūlyti papildomas konkrečias priemones ir pateikti argumentuotą nuomonę dėl į plano projektą įtrauktų naujų priemonių.

Pateikti siūlymai bus apibendrinti, apsvarstyti darbo grupėje. Įvertinus jų poveikį, naudą nacionaliniu mastu išmetamo teršalų kiekio kuo greitesniam sumažinimui iki Lietuvai nustatytų tikslų, į juos bus atsižvelgta tikslinant plano projektą.

Daugiau informacijos apie viešąją konsultaciją rasite čia.[3]

Aplinkos ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. Nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimais: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4d6ffe51bfaf11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f495025f-e6fb-45ee-935b-26499d57b4cb
  2. anketą: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=E7Y-4Msy70CA1mm_BQ_XmEZI16XnKadCjmgQiAlHK9xUM1RMWklBOFJQSjdOMDNGWjUzRkE1QzNBRi4u
  3. čia.: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-nacionalinio-oro-tarsos-mazinimo-plano-pakeitimo

Source URL: https://ebus.lt/aplinkos-ministerija-kviecia-issakyti-nuomone-apie-siulomus-nacionalinio-oro-tarsos-mazinimo-plano-pakeitimus/