Dėl neterminuotų licencijų verstis keleivių vežimu galiojimo

by Lina | 25 liepos, 2016 4:03 am

aut-daugybe[1]Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) primena, kad iki 2011 m. gruodžio 4 d. išduotos neterminuotos kelių transporto veiklos licencijos verstis keleivių ar krovinių vežimu šalies viduje leidžia verstis veikla ne ilgiau kaip iki 2016 m. gruodžio 3 d.

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 3, 7, 8, 13, 14, 18 straipsnių, priedo pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo 8-1 straipsniu įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, įsigaliojus šiam įstatymui, įmonėms, turinčioms nustatyta tvarka išduotas kelių transporto veiklos licencijas, leidžiama verstis veikla iki licencijoje nurodytos datos, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. gruodžio 3 d., jeigu įmonė atitinka reikalavimus, nurodytus 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 3 straipsnyje.

Iki 2011 m. gruodžio 4 d. neterminuotai buvo išduodamos šios licencijos:

– Inspekcijos išduodamos licencijos vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais (vežti keleivius autobusais (reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais) Lietuvos Respublikos teritorijoje);

– Inspekcijos išduodamos licencijos vežti krovinius vidaus maršrutais (vežti krovinius Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis transporto priemonėmis, kurių bendroji masė, įskaitant priekabą, didesnė kaip 3,5 tonos);

– savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų išduodamos licencijos vežti keleivius vietinio (miesto arba priemiestinio) susisiekimo maršrutais (vežti keleivius autobusais (reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais) šią licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje įvažiuojant į gretimų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas).

Inspekcija vežėjus ragina nelaukti termino pabaigos ir iš anksto pasirūpinti licencijavimo dokumentais, leidžiančiais tęsti licencijuojamą veiklą.

Inspekcija taip pat atkreipia vežėjų, kurie, be minėtų licencijų, turi ir Bendrijos licenciją vežti keleivius arba Bendrijos licenciją vežti krovinius, dėmesį. Kadangi Bendrijos licencija vežti keleivius suteikia teisę keleivius vežti autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje, o Bendrijos licencija vežti krovinius suteikia teisę krovinius vežti tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje, nėra būtina vežimo Lietuvos Respublikos teritorijoje (vidaus maršrutais) veiklai įsigyti atskirą licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais arba licenciją verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais. Minėtos Bendrijos licencijos suteikia teisę vežti keleivius arba krovinius ir šalies viduje. Todėl, pasibaigus galioti vežti keleivius arba krovinius tik Lietuvos Respublikos teritorijoje leidžiančios licencijos kopijai, Inspekcija rekomenduoja tiesiog įsigyti turimos Bendrijos licencijos vežti keleivius arba Bendrijos licencijos vežti krovinius kopiją.

Vežėjams, kurie turi besibaigiančio galiojimo savivaldybės institucijos arba jos įgaliotos įstaigos išduotą licenciją vežti keleivius vietinio (miesto arba priemiestinio) susisiekimo maršrutais, bet kartu turi ir Inspekcijos išduotą licenciją vežti keleivius autobusais vidaus maršrutais arba Bendrijos licenciją vežti keleivius, rekomenduojama tiesiog įgyti platesnio teritoriniu atžvilgiu galiojimo licencijos vežti keleivius autobusais vidaus maršrutais arba Bendrijos licenciją vežti keleivius kopijas.

Vežėjai prašymą išduoti licencijos kopiją Inspekcijai gali pateikti elektroniniu būdu (https://keltra.vkti.gov.lt). Todėl pateikti prašymą nėra būtina vykti į Inspekciją. Taip pat nuo 2016 m. birželio 1 d. Inspekcija, išduodama licencijas verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais arba licencijas verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais ir šių licencijų kopijas, jų nebeįformina saugiuosiuose dokumentų blankuose, o tik daro elektroninius įrašus Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje (https://vektra.vkti.gov.lt). Todėl nereikia vykti į Inspekciją, kad pasiimti išduotą minėtą licenciją ar jos kopiją, nes jos išduodamos elektroniniu būdu.

Inspekcija tikisi, kad vežėjai, pasinaudoję pateikta informacija ir rekomendacijos, patirs mažesnę administracinę naštą, neįsigydami ar neprasitęsdami perteklinių licencijų arba licencijų kopijas įsigydami ar prasitęsdami sugaištą laiką ir kelionės išlaidas taupančiomis elektroninėmis priemonėmis.

 

VKTI informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

 

 

Endnotes:
  1. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2016/07/aut-daugybe.jpg

Source URL: https://ebus.lt/del-neterminuotu-licenciju-verstis-keleiviu-vezimu-galiojimo/