Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

by Lina | 10 liepos, 2024 3:38 am

Pastaruoju metu įregistruoti nauji teisės aktų projektai, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

Įsakymo projektas 24-11750, 2024 m. liepos 05 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2023 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 3-192 „DĖL 2022-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS REGIONINĖS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-03 (RE) „SKATINTI DARNŲ JUDUMĄ MIESTUOSE“ FINANSAVIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO[1]

Įsakymo projektu tikslinamas Gairių 2 dalies „Reikalavimai projektams, finansuojamiems pagal regioninę pažangos priemonę“ 2.3.5 papunktis – atsisakoma apribojančios nuostatos, jog vykdant Gairių 3-ią veiklą „Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra miestuose“ ir 4-ą veiklą „Darnaus judumo mieste planuose numatytų priemonių, prisidedančių prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, įgyvendinimas“ projekto partneris prie projekto turi prisidėti savo lėšomis, kai projekto lėšomis tvarkomas partnerio turtas, kurio apskaita priklauso partnerio dispozicijai. Siekiant sklandaus projektų veiklų įgyvendinimo, paliekama teisė pareiškėjui ir partneriui šalių finansinio prisidėjimo prie projekto klausimus numatyti partnerystės sutartyje.

Nutarimo projektas 24-11667, 2024 m. liepos 04 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 8(2) IR 18(1) STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3479(2)[2]

Įstatymo projekto tikslas – keleivių ir vairuotojų saugumo kelionės metu užtikrinimas ir piktnaudžiavimo atvejų skaičiaus mažinimas, kai veiklą vykdo asmenys, neturintys teisės užsiimti keleivių vežimo už atlygį veikla. Įstatymo projektu siūloma įvesti reikalavimą lengviesiems automobiliams, kuriais teikiamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos, turėti vaizdo arba garso registratorių, kuris fiksuotų automobilio salono vaizdą arba garsą automobilio salone.

Nutarimo projektu teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvada, kuria siūloma pritarti įsakymo projekto tikslui, tačiau nepritarti siūlomoms teisinio reguliavimo priemonėms ir siūlyti tobulinti teisinio reguliavimo priemones pagal Nutarimo projekte teikiamas pastabas ir pasiūlymus.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2023 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 3-192 „DĖL 2022-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS REGIONINĖS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-03 (RE) „SKATINTI DARNŲ JUDUMĄ MIESTUOSE“ FINANSAVIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO: https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1821562
  2. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 8(2) IR 18(1) STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3479(2): https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1821159

Source URL: https://ebus.lt/iregistruoti-nauji-teises-aktu-projektai-10/