Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

by Lina | 22 kovo, 2023 5:02 am

Pastaruoju metu įregistruoti nauji teisės aktų projektai, kurie aktualūs keleivių vežėjams. 


Įsakymo projektas 23-3722, 2023 m. kovo 17 d.
<http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1703607[1]> 2022-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ VEIKLOS „TARŠIŲ LENGVOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ (M1 IR N1 KLASĖS) PAKEITIMO Į NETARŠIAS (ELEKTRA ARBA VANDENILIU VAROMAS) SKATINIMAS“ POVEIKLĖS „GRYNŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ARBA VANDENILIU VAROMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO VIEŠAJAM SEKTORIUI SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

Pagrindinės finansavimo nuostatos (numeracija pagal Aprašą):
2.2. Pagal Aprašą finansuojamas grynųjų elektromobilių arba vandeniliu varomų transporto priemonių įsigijimas, t. y. lengvųjų (M1 ir N1 klasės) grynųjų elektromobilių ir vandenilinių automobilių įsigijimo skatinimas, finansuojant JP (jungtinis projektas) vykdytojo atrinktus JP projektus.

2.15. JP finansavimo apimtis – 308, 6 mln. Eur, iš jų EGADP lėšos –38, 0 mln. Eur, savivaldybių biudžetų lėšos – 90, 2 mln. Eur, privačios lėšos – 90,2 mln. Eur, kitos viešosios lėšos – 82, 3 mln. Eur, valstybės biudžeto lėšos – 7, 9 mln. Eur mišraus PVM ir PVM, kurio pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima įtraukti į PVM atskaitą.

2.16.2. Įgyvendinant veiklą didžiausia galima JP projekto finansuojamoji dalis apskaičiuojama pagal Aprašo 10.1 punkte nustatytus fiksuotuosius vieneto įkainius viešiesiems juridiniams asmenims su PVM, tačiau neviršijant 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų) už kiekvieną įsigytą naują ir (arba) 2 500 Eur (dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų) už kiekvieną įsigytą naudotą elektra arba vandeniliu varomą M1 arba N1 klasės transporto priemonės.

2.16.4. JP projektų pareiškėjai – viešieji juridiniai asmenys (valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.) nevykdantys ūkinės veiklos, ir viešąsias paslaugas teikiantys subjektai). JP projekto partneriai nėra galimi.

Nutarimo projektas 22-17568(3), 2023 m. kovo 20 d.
<http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1704023[2]> Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nutarimo projekto tikslai:

1) užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 2023 m. sausio 2 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo nuostatos, susijusios su valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) pertvarkymu į akcinę bendrovę;

2) pakeisti valstybinės reikšmės kelių elementų priežiūros tvarką ir atsakomybes;

3)  patikslinti darbų vykdymo keliuose ir jų apsaugos zonose tvarką šalinant savavališkai sandėliuojamas medžiagas ar daiktus.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1703607: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1703607
  2. http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1704023: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1704023

Source URL: https://ebus.lt/iregistruoti-nauji-teises-aktu-projektai-4/