Lietuva – trečioji ES šalis, kuriai Europos Komisija patvirtino 2021–2027 m. partnerystės sutartį

by Lina | 26 balandžio, 2022 4:09 am

Europos Komisija patvirtino pagrindinį 2021–2027 m. programavimo laikotarpio strateginį dokumentą – Partnerystės sutartį Lietuvai, pagal kurią numatoma investuoti beveik 6,4 mlrd. eurų. Papildomai Lietuva prisidės 1,7 mlrd. eurų nacionalinio kofinansavimo lėšomis, todėl bendra investicijų apimtis bus 8 mlrd. eurų.

Tai yra trečioji Europos Komisijos patvirtinta Partnerystės sutartis ES šaliai narei, po Graikijos ir Vokietijos.  

Partnerystės sutartyje numatyti Lietuvos investavimo prioritetai, kurių įgyvendinimas bus finansuojamas iš Sanglaudos politikos bei Teisingos pertvarkos fondų ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės ir akvakultūros fondo. Toliau bus investuojama į Lietuvos regionus, skatinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, kaip ir į pagrindinius ES prioritetus – žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas. Bus prisidedama prie Lietuvos konkurencingo, novatoriško ir tvaraus augimo.

Partnerystės sutartis apima 3 programas: 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa (7 770 mln. eurų), Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. programa (87 mln. eurų) bei Materialinio nepritekliaus mažinimo programa (88 mln. eurų).

Žalesnė ekonomika – siekiant poveikio klimato neutralumui, numatoma investuoti į energijos vartojimo efektyvumą ir išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimą, prisitaikymą prie klimato kaitos; į tvarų, darnų, saugų ir įvairiarūšį TEN-T nacionalinį, regiono ir vietos judumą; taršos mažinimą, bioįvairovės puoselėjimą ir išsaugojimą.

Daugiau tyrimų ir inovacijų – numatoma skirti dėmesį moksliniams tyrimams ir inovacijoms įmonėse, skaitmeninimui, didesniam konkurencingumui ir pažangiajai specializacijai.

Daugiau socialinės sanglaudos – numatoma investuoti į užimtumą, kokybišką ir įtraukų švietimą ir mokymą, žaliuosius ir skaitmeninius įgūdžius, taip pat į aukštos kokybės sveikatos ir socialinės įtraukties paslaugas, kaip numatyta Europos socialinių teisių ramstyje.

Integruota teritorinė plėtra – mažinant demografinius iššūkius ir teritorinius skirtumus, bus įgyvendinamos integruotos teritorijų, miestų ir funkcinių zonų plėtros priemonės, o vietos gyventojai įtraukiami į investicinių sprendimų priėmimą.

Partnerystės sutartis atspindi tvirtą Lietuvos įsipareigojimą derinti Sanglaudos politikos lėšas su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis („Naujos kartos Lietuva“ planas).

Šios investicijos yra vienas iš Europos Sąjungos įrankių, skirtų pasiekti Lietuvai ir visai Bendrijai svarbius tikslus – užtikrinti ilgalaikę ekonominę ir socialinę gyventojų gerovę bei sustiprinti Lietuvos ekonomikos atsparumą ir konkurencingumą. Šie tikslai tampa dar aktualesni Rusijos demonstruojamos karinės agresijos prieš demokratinę Ukrainą kontekste.

Gegužės pradžioje startuoja nauja esinvesticijos.lt interneto svetainė, kurioje bus galima rasti informaciją apie 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva” bei  pareiškėjams aktualiausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Source URL: https://ebus.lt/lietuva-trecioji-es-salis-kuriai-europos-komisija-patvirtino-2021-2027-m-partnerystes-sutarti/