Seimo Ekonomikos komitetas pritaria daliniam išaugusių energijos kainų kompensavimui buitiniams vartotojams ir verslui

06 gegužės 04:01 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Seimo Ekonomikos komitetas posėdyje, vykusiame nuotoliniu būdu, vienbalsiai pritarė Dalies elektros energijos ir gamtinių dujų kainų kompensavimo paketo įstatymams (Nr. XIVP-1615–XIVP-1617), kuriais siekiama užtikrinti, kad būtų sumažintos energijos kainų kilimo pasekmės gyventojams ir verslui.

„Atsižvelgdami į susidariusią geopolitinę situaciją ir ekonomines aplinkybes, turime nedelsiant reaguoti ir priimti  reikiamus sprendimus, kad būtų užtikrinti svarbūs visuomenės ir valstybės interesai, išvengta ženklaus elektros energijos ir gamtinių dujų kainų augimo vartotojams ir energetinio skurdo rodiklių blogėjimo“, – pabrėžė Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius. Jis  pažymėjo, kad šio įstatymų paketo įgyvendinimui patikslintame valstybės biudžeto projekte numatytos lėšos (570 mln. eurų) dujų ir elektros kainų dalies kompensavimui ne tik gyventojams, bet, atsižvelgiant į Ekonomikos komiteto posėdžiuose keltas problemas, ir parama verslui (120 mln. eurų).

Komiteto posėdyje pateikti duomenys parodė, kad energijos kainos šiuo metu yra praktiškai „neprognozuojamos“: 2021 m. lapkričio mėn., Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) nustatant elektros visuomeninio tiekimo kainą 2022 m. I pusmečiui, prognozuota, kad vidutinė elektros kaina sieks 64 EUR/MWh, tačiau vidutinė kaina 2022 m. sausį–balandį buvo net 136 EUR/MWh. 2022 m. sausio–balandžio mėn. didmeninė elektros kaina Lietuvoje išaugo 164 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2021 m., o didmeninė dujų kaina išaugo net 405 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2021 m.

Energetikos ministerijos parengtais įstatymų projektais siūloma, kad  Vyriausybei (ar jos įgaliotai institucijai) būtų suteikti įgaliojimai nustatyti tvarką, pagal kurią valstybės biudžeto lėšomis buitiniams vartotojams būtų kompensuojama dalis elektros energijos ir gamtinių dujų vartojimo išlaidų, o nebuitiniams vartotojams (verslui) būtų skiriama parama valstybės biudžeto lėšomis tokių išlaidų daliai sumažinti.

Numatoma, kad kompensaciją buitiniams vartotojams sudarys:

1) suvartotos elektros energijos kainos dalies kompensavimas (papildomos dedamosios prie elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos kompensavimas; elektros energijos tiekimo kainos, susijusios su elektros energijos įsigijimo sąnaudomis, dalies kompensavimas);

2) suvartotų gamtinių dujų dalies kainos kompensavimas (papildomos dedamosios prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos kompensavimas; gamtinių dujų tiekimo kainos, susijusios su gamtinių dujų įsigijimo sąnaudomis, dalies kompensavimas).

Siūloma, kad įvertinusi VERT pateiktą informaciją ir biudžete numatytą lėšų dydį, Vyriausybė nustatytų minimalią 1 kWh elektros energijos kainą, žemiau kurios kompensacija buitiniams vartotojams nebūtų taikoma (t. y., būtų nustatytos kainos „grindys“), taip pat siūloma apibrėžti kompensacijos dydžius už 1 kWh elektros energijos ir (ar) 1 m3 gamtinių dujų buitiniams vartotojams kompensacijos mokėjimo laikotarpį, ne ilgesnį kaip 6 mėn. Kompensacijos buitiniams vartotojams galės būti taikomos, elektros ir dujų kainai išaugus daugiau nei 40 proc. ir  numačius tam lėšas valstybės biudžete. Kompensacijų buitiniams vartotojams administravimą atliks AB „Energijos skirstymo operatorius“. VERT užtikrins kontrolę, taikys sustiprintą elektros energijos ir gamtinių dujų tiekėjų kainodaros priežiūrą.

Svarbu pabrėžti, kad teisės aktuose siūloma numatyti papildomus saugiklius:

-tiekėjams draudžiama atlikti buitinių vartotojų sudarytų sutarčių pakeitimus (išskyrus, kai objektyviai pateisinamos priežastys), siekiant padidinti tiekimo veiklos dedamąją ar tiekimo veiklos maržą bei sumažinti vartotojui suteikiamą naudą;

-tiekėjams draudžiama savo rinkodarą ir kainodarą tiesiogiai ar netiesiogiai sieti  su valstybės biudžeto lėšomis skiriamu daliniu kompensavimu; tiekėjai, teikdami savo pasiūlymus, kaip pagrindinę informaciją, privalės nurodyti savo siūlomą elektros energijos tiekimo kainą ir tik papildomai nurodyti elektros energijos kainą po pritaikyto dalinio kompensavimo.

VERT prižiūrės kad tiekėjai nepiktnaudžiautų elektros energijos buitiniams vartotojams siūloma  ir taikoma elektros energijos tiekimo kainodara:

-VERT prašymu, tiekėjai turės pateikti informaciją ir pagrindimą dėl elektros energijos buitiniams vartotojams taikomos ar taikytos elektros energijos paslaugų kainodaros;

-VERT turės teisę pasitelkti nepriklausomo audito paslaugas tiekėjų pateiktai informacijai ir (ar) duomenų apie patirtas faktines elektros energijos įsigijimo sąnaudas patikrinti, siekiant įvertinti, ar dalinis kompensavimas panaudotas sąžiningai.

Numatomos griežtos sankcijos tiekėjams už įstatymo nesilaikymą (bauda siektų iki 10 proc. įmonės metinių pajamų).

Atkreiptinas dėmesys, kad 2021 m. lapkričio mėn. įstatymų pakeitimais galėjo pasinaudoti tik iš visuomeninio tiekėjo elektros energiją perkantys buitiniai vartotojai, t. y. išaugusių energijos kainų našta niekaip nebuvo mažinama nepriklausomų tiekėjų buitiniams vartotojams. Dabar siūlomos plačiai taikomos  visiems buitiniams vartotojams (tarp jų–  ir nepriklausomus tiekėjus pasirinkusiems buitiniams vartotojams) elektros energijos kainas mažinančios priemonės.

Siūlomos tokios nuostatos, kad kainų augimo našta buitiniams vartotojams nenusikeltų į ateitį ir dėl to nebūtų pernelyg didelio neapibrėžtumo. Tai leistų toliau sklandžiai tęsti pradėtą elektros rinkos liberalizavimo procesą jo nestabdant ir neatidedant. Svarbu pažymėti, kad, jeigu elektros energijos kainos biržoje artimiausioje ateityje mažėtų, liberalizavimo pratęsimas (atidėjimas) būtų tinkamas siūlymas, tačiau įvertinant prognozę, kad visuomeninio tiekimo kaina 2022 m. II pusm. galėtų siekti apie 49 ct/kWh, tikėtina, kad tokiu atveju visuomeninio tiekimo kaina 2022 m. II pusm., taptų didesnė nei nepriklausomų tiekėjų elektros energijos kaina.

Pažymint tai, kad šiuo metu situacijos tarptautinėse ir regioninėse energijos išteklių rinkose labai sunkiai prognozuojamos, Ekonomikos komiteto  priimti sprendimai įgalins neatidėliojant pakeisti galiojantį teisinį reglamentavimą ir padės išvengti energijos išteklių kainų šoko šalies gyventojams ir verslui.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka