Tarpukariu buvo aktualus susisiekimo klausimas tarp Šiaulių ir vasarviečių

by Lina | 27 balandžio, 2021 3:58 am

Tarpukariu šiauliečiai savaitgaliais ir per atostogas mėgdavo keliauti į netoliese esančias vasarvietes. Buvo aktualus susiekimas su Bubiais, Pagelava, Rekyva.

Laikraštyje „Šiaulių naujienos” 1926 m. birželio 27 d. pasirodė skelbimas apie susisiekimą su Bubių vasarviete.

1936 m. spalio 6 d. įvyko pirmasis po vasaros atostogų Šiaulių miesto tarybos posėdis. Be kitų klausimų, taryba pradėjo spręsti susisiekimo klausimą tarp Šiaulių ir priemiesčio vasarviečių, kadangi per vasarą iš gyventojų gavo daug pageidavimų ir paklausimų. Burmistras tarybos nariams pasakė – bus prašoma Susisiekimo ministerijos, kad ministerija tą klausimą padėtų sutvarkyti, kai metų pabaigoje bus sudaromos naujos sutartys su autobusų savininkais bei koncesininkais.

1937 m. birželio 3 d., prieš vasaros atostogas, Šiaulių miesto tarybos nariai susirinkę į posėdį svarstė ir sprendė susisiekimo su Šiaulių vasarvietėmis klausimą.

Burmistras savo pranešime pasakė, kad šis klausimas senas, seniai gvildenamas. Vieną vasarą prieš dvejus metus buvo bandytas maršrutas su Rėkyva geležinkeliu, bet tai nepasiteisino: vagonėliai atviri, ir už galimas nelaimės su keleiviais tektų atsakyti miestui. Kitais metais taryba nutarė tokį susisiekimą sustabdyti.

Dėl susisiekimo su Bubiais ir Pagelava buvo tartasi 1936 metais, su Amerikos lietuvių B- ve Kaune. Ši bendrovė, už tam tikrą koncesiją, sutiko savo autobusais palaikyti susisiekimą tarp Šiaulių ir Šiaulių vasarviečių, taip pat organizuoti susisiekimą autobusais pačiame Šiaulių mieste, tačiau visus bendrovės autobusus perėmė Kauno miesto savivaldybė, sumanymas liko nerealizuotas.

Toliau Burmistras pranešė, kad šiemet, 1937 m., buvo tartasi su Susisiekimo ministerija, kad Šiauliams būtų išnuomota Biržų ruožo vagonėliai, kuriais būtų galima palaikyti su siekimą su Rekyva. Ministerija pranešė, kad vagonėliai esą Šiauliuose, bet jų čia nerasta.

Burmistras manė, kad derėtų susitarti su vietos, Šiaulių, autobusų savininkais, kad jie apsiimtų palaikyti susisiekimą – tokiu būdu būtų patenkinta tik dalis miesto gyventojų, tuo pasinaudotų tik pasiturintys gyventojai. Kaune vėl ruošiasi pertvarkyti susisiekimą autobusais, todėl gali atsirasti laisvų autobusų. Burmistras kalbėjęs su Kauno autobusų savininkais, kurie sutinka tomis pačiomis sąlygomis, kaip buvo sutikusi Amerikos Lietuvių bendrovė, palaikyti susisiekimą su Šiaulių vasarvietėmis ir Šiaulių mieste. Burmistras mano: būtų rimčiau, jei būtų susitarta su kauniečiais.

Tarybos narys p. Liūtikas, atsižvelgdamas į gyventojų laiškus su prašymais, siūlo esamiems svaviladybės vagonėliams padaryti kėbulus, tada būtų galima su Rekyva palaikyti susisiekimą traukinėliu. Dėl susisiekimo su Bubiais ir Pagelava – vietos  autobusų savininkai pasiimtų šiauliečius vežioti, jei savivaldybė bent kiek primokėtų. Autobusai galėtų kursuoti penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais Siūlė su vietos koncesininkas tartis tuojau, nelaukiant kauniečių ar kitų.

Tarybos narys p. Urbaitis pasiūlymą palaikė, pridurdamas, kad autobusų tokiam su siekimui pakaktų. Tik reikėtų nustatyti bilietų kainas: į Bubius 50 ct., į Pagelavą – 75 ct.

Burmistras pasiūlė tarybai nustatyti sumą, kurią savivaldybė per šį sezoną galėtų primokėti.

Dar vienas tarybos narys p. Sondeckis pasiūlė Burmistrui tartis su Susisiekimo ministerija,  kad susisiekimo klausimas rūpėtų ne tik savivaldybei, bet ir ministerijai, nes tai visos valstybės reikalas. Ministerija turėtų įpareigoti koncesininkus, kad jie papiginti ir palaikytų susisiekimą su vasarvietėmis.

p. Orlauskas galvoja, kad susisiekimas su Rekyva vagonėliais yra nepraktiškas, reikia eiti 5 km pėsčiom, o tik 3 km važiuoti. Mano, kad su Rekyva galima būtų susisiekti autobusais sekmadieniais.

Taryba nutaria: tartis su vietos autobusų koncesininkas, kurie sutinka palaikyti savo autobusais susisiekimą su trim Šiaulių vasarvietėm. Tam susisiekimui paremti – primokėjimams skirti 5 000  Lt. šių metų sezonui. Bilietų kainos: į Bubius bei atgal 50 ct., į Pagelavą – 75 ct. (į Rekyvą numatoma 25 ct.) Autobusai turės kursuoti: į Bubius ir į Pagelavą penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais, į Rekyvą – sekmadieniais.

Buvo priimtas sprendimas kreiptis ir į ministeriją.

Susisiekimui tvarkyti buvo išrinkta komisija: Urbaitis, Orlauskas ir Knyva”.

1937 m. birželio 13 d. Šiaulių miesto savivaldybė išplatino pranešimą gyventojams spaudoje, kad nuo birželio mėn. 12 d. palengvinti susisiekimui su vasarvietėmis pradeda kursuoti kurortiniai autobusai tarp Šiaulių-Bubių-Pagelavos  šia tvarka:

Autobusai iš autobusų stoties išeina į vasarvietes tik giedromis, vasaroti tinkamomis dienomis: penktadieniais 18.30, šeštadieniais 16 val. 30 min, sekmadieniais ir šventadieniais 9 val.ir 11 val.30 min. Iš vasarviečių autobusai išeina penktadieniais ir šeštadieniais iš Pageluvos – 21val. ir iš Bubių-21 val. 10 min., šventadieniais ir sekmadieniais iš Pageluvos ir Bubių – 19-21 val.

Be to, su kurortiniai bilietais išvažiavę  keleiviai gali grįžti iš minėtų vietų ir kiekvienu kurortiniu autobusu, atvežusiu vasarotojus ir šiaip grižtančiu atgal tuščia, tačiau šitų autobusų išėjimo laikas ne nustatomas ir keleiviai patys turi prie jų išvykimo laiko prisitaikyti.

2.Tvarkos palaikymui ir tikslesniam susisiekimo organizavimui nustatyta grįžimui su kurortiniai bilietais dienos, t. y. bilietai parduodami su pažymėjimų grįžti arba šeštadienį arba sekmadienį. Nusipirkęs bilietą keleivis gali grįžti tik tą dieną, kuriai pažymėtas bilietas. Jei keleivis panorėtų grįžti ne tos dienos bilietu, kuriai jis pažymėtas, tai jis gali grįžti tik paskutiniuoju autobusu ir tik tada, jei yra laisvų vietų.

Paskirtomis valandomis penktadieniais ir šeštadieniais autobusai išeina iš Šiaulių esant ne mažiau 15 keleivių. Sekmadieniais ir šventadieniais pirmieji autobusai iš Šiaulių išeina tik su pilnu keleivių skaičiumi, o paskutinis autobusas ne mažiau, kaip su 15 keleivių. Pirmieji autobusai iš vasarviečių išeina tik su pilnu keleivių skaičiumi, o paskutinio grįžimo autobusas iš vasarviečių į Šiaulius išeina paskirtą valandą, nors ir ne su pilnu keleivių skaičiumi. Po paskirtos grįžimo valandos, nežiūrint susirinkusių keleivių skaičiaus, kurortiniai autobusai daugiau nebesiunčiami.

Bilietų kainos nustatytos tokios: suaugusiam į Pagelavą ir atgal Lt. 1,50 į Bubius ir atgal – Lt. 1,. Vaikai nuo 4 iki 10 metų amžiaus moka pusę kainos.

Pastaba: kurortiniai bilietai tik į vieną galą nuvykti neparduodami.

Dėl netvarkos kurortiniame susisiekime kreiptis į miesto savivaldybę.

Šiaulių Miesto Burmistras”

Praėjus dviem savaitėms nuo miesto burmistro pranešimo apie susisiekimo autobusais su vasarvietėmis atidarymą, spaudoje miesto burmistras išplatino naują pranešimą apie tai, kad nuo birželio 25 d. kurortiniai autobusai kursuos nauja tvarka:

„ 1. Autobusai kursuos papigintomis kainomis penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais, dienomis prieš šventadieniais ir šventadieniais. Autobusai kursuos pagal nustatytą Kelių Valdybos tvarkaraštį, o sekmadieniais ir šventadieniais be Kelių Valdybos nustatyto tvarkaraščio, dar ir nuo 7 val. 30 min.Papigintais bilietais galės grįžti iš vasarviečių dar ir pirmą dieną sekmadienių ir šventadienių iki 11 val. 30 min.

Visi norintieji važiuoti keleiviai į Bubius ir Pagelavą nustatyta tvarka bus nuvežti ir parvežti atgal.

Bilietų kainos nustatytos sekančios: suaugusiam į Pagelavą 75 ct.,ir iš Pageluvos 75 ct., į Bubius 50 ct. iš Bubių 50 ct. Vaikai nuo 4 iki 10 metų amžiaus moka pusę kainos.

Dėl netvarkos kurortiniame susisieksime kreiptis į miesto savivaldybę“.

1937 m. gruodžio mėn. 29 d. Šiaulių miesto tarybos posėdyje p. Knyva davė pasiūlymą, kad jau laikas rūpintis susisiekimu su vasarvietėmis – Bubiais, Pagelava ir Rekyva ateinantį sezoną. Siūlė kreiptis į Susisiekimo Ministeriją, kad teikiant autobusų savininkams koncesija būtų numatytas susisiekimas su vasarvietėmis bent dienomis prieš šventadienius ir šventadieniais.

„Burmistras pažadėjo tuo reikalu tuoj parašyti raštą Susisiekimo Ministerijai.

Vasario 7 d. įvykusiame miesto tarybos posėdyje burmistras pranešė, kad nuo 1938 m .gegužės mėn. Šiauliuose ir su vasarvietėmis gali būti įvestas autobusų susisiekimas. Autobusų koncesininkų, kurie turi koncesiją ruožuose Tauragė – Joniškis  ir Raseiniai – Kaunas, įgaliotinis Geimanas pasiūlė įvesti susisiekimą mieste šiomis linijomis: Frenkelis – Kareivinės ir Geležinkelio stotis – Nurokų fabrikas, be to, vasarą, jei savivaldybė pageidautų įvestų susisiekimą su Bubiais ir Pagelava. Koncesininkas turi 5 mašinas, kurių 4 kursuotų, o viena būtų atsargoje. Koncesininkas įvestų susisiekimą nuo gegužės mėn. 1 d., jei su jais bus sudaryta 5 metams sutartis ir jei savivaldybė paskolins dviems metams 6000 Lt, arba duos 3000 Lt. pašalpos, kad jie galėtų pertvarkyti mašinas, – pritaikyti miesto susisiekimui.

Tarybos narių tarpe atsirado pageidaujančių, kad savivaldybė paskelbtų varžytinės, t. y. paieškotų, gal atsiras daugiau norinčių šią koncesiją paimti, todėl šis klausimas perduotas apsvarstyti biudžeto komisijai.“

(„Įdomus mūsų momentas”, 1938 m. vasario 13 d.)

Nors jau buvo prasidėjęs 1938 m. vasaros sezonas, bet susisiekimas autobusais iš Šiaulių su vasarvietėmis išliko nesutvarkytas, apie tai byloja gyventojų  nusiskundimai spaudoje:

„Iš Bubių atvažiuoti į Šiaulius sunkiau, negu iš Kauno. Ar visi žino, kam reikėtų žinoti? Judėjimas vasarą iš Šiaulių į Bubių vasarvietę, būsimą kurortą, būna didelis, bet jau kelinti metai nesutvarkomas. Šventadieniais išvykti į Bubius sunku, dar sunkiau sugrįžti vakare, arba po šventadienių. Taip pat sunku sugrįžti kiekvieną rytą – kursuoja tik tolimesnio susisiekimo autobusai. Tik reikalui esant duodamas papildymas. Bet kaip sunkiai jis gaunamas! Jeigu siunčiamas specialus autobusas, tai siunčiamas į Makariją (Pagelavai). Atgal važiuoja iš Makarijos, Bubiuose vėl negali įsėsti. Teko matyti, kaip žmonės nuo 18 val Bubiuose laukia prie dulkėto kelio iki 22 val.

Niekas iki šiol nė pasirūpina šio susisiekimo sutvarkyti, o žmonių judėjimas į Bubius, į Pagelavą, – didelis. Susisiekimas tik tada pasiekia savo tikslą ir žmonės prie jo pripranta, kada jis iš anksto nustatytas ir vykdomas. Reikia, kad šventadieniais autobusai kursuotų kas pusvalandį visą dieną, gi šiokiadieniais – kas pusvalandį iš ryto ir po pietų iki vakaro (ten ir atgal). Jeigu žmonės žinos tokį tvarkaraštį, keleivių skaičius dar didės ir darbo autobusams bus pakankamai! Nuo ko tai priklauso – nuo Plentų Valdybos ar nuo vietos savivaldybės, vis tiek turėtų tuo nedelsiant pasirūpinti ir pareikalauti iš koncesininkų tai įvykdyti.” („Įdomus mūsų momentas” 1938 m. birželio mėn. 14 d.)

Praėjus dviem mėnesiams susisiekimas su Bubiais pagerėjo, matomai gyventojų nusiskundimai turėjo įtakos tvarkant autobusų susisiekimą su Bubiais. „… Susisiekimas su Bubiais  šiemet irgi žmoniškas: autobusai kursuoja dažnai, taip kad nuvažiuoti ir grįžti įmanoma laiku…”

1940 m. birželio pradžioje spaudoje pasirodė straipsnis apie susisiekimą tarp Šiaulių ir Rekyvos:

„Kai tik ateina pavasaris, šiauliečiai tuoj ima svarstyti susisiekimo klausimą su vasarvietėmis. Ir taip kasmet.

Su Bubiais ir Pagelava susisiekimo klausimas, kaip atrodo sutvarkytas: su tomis vietovėmis susisiekimą  palaiko autobusais Žemaičių ruožas. Belieka sutvarkyti susisiekimą su Rekyva, kurią šiauliečiai yra pamėgę ir šventadieniais suplaukia tūkstančiai žmonių

Prieš kelis metus nuo Zoknių ligi Bačiūnų dvaro savivaldybė žmonės gabendavo vagonėliai, kuriais vežamos durpės, bet praktika parodė, kad toks „susisiekimas”, ne tik „nemoderniškas”, bet dargi pavojingas važiuojančių sveikatai ir gyvybei. Vėliau atsirado su savo autobusais Geimanas, liūdnai baigęs gyvenimą. Dabar vėl miesto savivaldybė susirūpino susisiekimu su Rekyva.

Šiomis dienomis savivaldybė  nupirko vieną nenaują autobusą ir ieško pirkti dar 2 – 3,tačiau nelengvas klausimas: tinkamų naujų autobusų dabar gauti kaip ir neįmanoma, nenaujų – sunku gauti, nes daug autobusų yra perkelta į Vilniaus sritį. Greičiausiai ir tinkamiausią susisiekimas su Rekyva galėtų būti išspręstas, tai vėl panaudojant savivaldybės geležinkelių ko liniją tarp Zoknių ir Bačiūnų. Miesto savivaldybė kreipėsi į Siaurųjų Geležinkelių Direkciją prašydama miestui perduoti 5 dengtus vagonėlius, kurie išimti iš apyvartos praplėtus siauruosius geležinkelius. Gavus tuos vagonėlius, būtų ilgam išspręstas Rekyvos klausimas. Tuomet greitai, saugiai ir nesunkiai būtų nugabenama ir pargabenama šimtai žmonių. Ateinančiais metais savivaldybė nuo Zoknių bėgius paklotų iki Pabalių, tuo būdu susisiekimą padarant visiškai patogų. Iki to laiko savivaldybė keleivius iki Zoknių vežtų autobusais….”

(„Įdomus mūsų momentas”, 1940 m. birželio mėn. 9 d.

Po savaitės,  birželio mėn. 16 d., Šiaulių miesto savivaldybė pranešė šiauliečiams, kad dėjo visas pastangas gauti autobusus susisiekimui su Rekyva, tačiau pasirodė, kad nei naujų, nei tinkamų vartotų autobusų dabar gauti neįmanoma. Kaip jau buvo rašyta savivaldybė kreipėsi į Siaurųjų Geležkelių Direkciją dėl nenaudojamų siaur. geležink. vagonėlių. Siaurųjų Gelež. Direkcija principingai sutiko perleisti miesto savivaldybei kelis vagonėlius… ”

Kaip viskas vyko toliau, nežinau: laikraštis „Įdomus mūsų momentas”, kuriame man pasisekė rasti daug informacijos, po kelių dienų nutraukė savo veiklą, prasidėjo sovietų okupacija.

Parengė Kęstutis Pletkus

Autoriaus parinktos nuotraukos

Source URL: https://ebus.lt/tarpukariu-buvo-aktualus-susisiekimo-klausimas-tarp-siauliu-ir-vasarvieciu/