Asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų pakeitimai

13 balandžio 03:46 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Informuojame apie 2018 m. balandžio 11 d. paskelbtą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo bus nustatomi asmens duomenų tvarkymo su darbo santykiais susijusiame kontekste ypatumai, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos įgaliojimai bei asmens apsaugos pažeidimų nagrinėjimo ir administracinių baudų skyrimo tvarka. Šis įstatymas bus taikomas kartu su 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradedančiu galioti Reglamentu (ES) 2016/679 bei jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

 

Projekto 5 straipsniu siūloma numatyti draudimą tvarkyti kandidato, pretenduojančio eiti pareigas arba dirbti darbus, ir darbuotojo asmens duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys būtini patikrinti, ar asmuo atitinka įstatymuose ir (ar) įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus pareigoms eiti arba darbams dirbti. Duomenų valdytojas gali rinkti kandidato, pretenduojančio eiti pareigas arba dirbti darbus, asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš buvusio darbdavio prieš tai informavęs kandidatą, o iš esamo darbdavio – tik kandidato sutikimu. Tvarkant vaizdo ir (ar) garso duomenis darbo vietoje ir duomenų valdytojo patalpose ar teritorijose, kuriose dirba jo darbuotojai, tvarkant asmens duomenis, susijusius su darbuotojų elgesio, vietos ar judėjimo stebėsena, šie darbuotojai apie tokį jų asmens duomenų tvarkymą turi būti informuojami pasirašytinai ar kitu būdu, įrodančiu informavimo faktą, pateikiant Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją.

Su projektu galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6ece0e703d8611e884a38848fe3ec9e2

 

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka