Kokio transporto plėtrai bus skiriamos lėšos iš 2021–2027 m. ES biudžeto?

birželio 14 03:49 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Europos Komisija siūlo rengiant būsimą ilgalaikį 2021–2027 m. ES biudžetą atnaujinti Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir jai skirti 42,3 mlrd. EUR. Šiomis lėšomis būtų remiamos investicijos į Europos transporto (30,6 mlrd. EUR), energetikos (8,7 mlrd. EUR) ir skaitmeninės (3 mlrd. EUR) infrastruktūros tinklus. Ši suma yra 47 proc. didesnė nei 2014–2020 m. laikotarpiu skirta suma, lyginant 2014–2020 m. ES 27 galiojančias kainas su 2021–2028 m. ES 27 galiosiančiomis kainomis. Vertinant palyginamosiomis 2018 m. kainomis, suma yra didesnė 29 proc.

 

 

 

Transporto sektorius

Vadovaujantis iniciatyvos „Europa kelyje“ pasiūlymais ir ES transporto infrastruktūros politika, Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis bus remiamas pažangus, tvarus, įtraukus, saugus ir patikimas mobilumas. Pagal ją, pavyzdžiui, pirmenybė bus teikiama aplinkai nekenkiančių rūšių (pvz., geležinkelių) transportui ir alternatyviąja energija varomoms transporto priemonėms skirtų įkrovimo prieigų plėtrai, todėl ji padės mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro. Be to, kad būtų padidinta transporto tinklo sauga ir saugumas, siūloma daugiau dėmesio skirti jo modernizacijai. Dalis šios priemonės biudžeto (11,3 mlrd. EUR), laikantis solidarumo principo, bus rezervuota Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimus atitinkančioms valstybėms narėms. Pirmą kartą Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis bus remiama dvejopos (civilinės ir karinės) paskirties transporto infrastruktūra (jai numatyta skirti 6,5 mlrd. EUR). Taip siekiama Europos transporto tinklą pritaikyti prie karinių poreikių ir ES gerinti karinį mobilumą. Tokiais veiksmais bus svariai prisidėta prie Europos Komisijos politinio prioriteto iki 2025 m. sukurti visapusišką gynybos sąjungą įgyvendinimo.

Energetikos sektorius

Energetikos sektoriuje naujoji Europos infrastruktūros tinklų priemonė sudarys sąlygas kurti tikrą energetikos sąjungą ir, laikantis iniciatyvos „Švari energija visiems europiečiams“ pasiūlymuose išdėstytų tikslų, vykdyti energetikos pertvarką. Taigi, atsižvelgiant į Europos Komisijos politinį prioritetą tapti pasauline lydere atsinaujinančiosios energijos srityje, Europa galės toliau pirmauti pereinant prie švarios energijos. Todėl, siekiant paskatinti strateginį rinkai paruoštų atsinaujinančiosios energijos technologijų diegimą, į biudžetą bus įtrauktas naujas elementas, kuriuo bus skatinamas valstybių narių bendradarbiavimas vykdant tarpvalstybinius atsinaujinančiosios energijos gamybos projektus. Be to, pagal programą toliau bus remiama pagrindinė transeuropinio tinklo infrastruktūra, padedanti labiau integruoti energijos vidaus rinką, skatinanti tarpvalstybinę ir tarpsektorinę tinklų sąveiką, sudaranti palankesnes sąlygas mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir padedanti užtikrinti energijos tiekimo saugumą.

Skaitmeninis sektorius

Pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę bus teikiama parama pažangiausiai skaitmeninei infrastruktūrai, kuria grindžiamas bendrosios skaitmeninės rinkos veikimas. Europos pramonės skaitmeninimas ir tokių sektorių, kaip transportas, energetika, sveikatos priežiūra ir viešasis administravimas, modernizavimas priklauso nuo galimybės visiems už prieinamą kainą naudotis patikimais ir kokybiškais didelio ir itin didelio pralaidumo tinklais. Atsižvelgiant į nuolat augančią didelio pralaidumo tinklų ir elektroninio ryšio infrastruktūros paklausą, pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę daugiau dėmesio bus skiriama skaitmeninio ryšio infrastruktūrai.

Tolesni veiksmai

Siekiant užtikrinti, kad ES lėšos kuo greičiau duotų konkrečių rezultatų, svarbu greitai susitarti dėl bendro ilgalaikio ES biudžeto ir sektoriams skirtų pasiūlymų. Priešingu atveju dėl vėlavimo užstrigtų šiuo metu vykdomi stambūs infrastruktūros projektai. Nukentėtų tokie transporto sektoriaus projektai, kaip geležinkelio jungtis „Rail Baltica“. Pavyzdžiui, pagal projektą „Rail Baltica“ turėtų būti paskelbti svarbūs viešieji pirkimai, reikalingi statybai 2021 m. Tai – labai svarbus projekto, kuris padės sujungti penkis milijonus Baltijos šalių gyventojų, įgyvendinimo etapas.

2019 m. susitarus dėl kito ilgalaikio biudžeto būtų sklandžiai pereita nuo dabartinio 2014–2020 m. ilgalaikio biudžeto prie naujojo, o užtikrintas finansavimo nuspėjamumas ir tęstinumas būtų naudingas visiems.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4029_lt.htm

EK informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka