Siūlomi Transporto veiklos pagrindų įstatymo pakeitimai

gruodžio 15 05:06 2015 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

keliasSeime įregistruotos Transporto veiklos pagrindų įstatymo pataisos.

 

 

 

 

Siūloma keisti įstatymo Nr. I-1863 9 ir 15 straipsnius.

Su įstatymo projektu galite susipažinti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1103495

 

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka