Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

20 vasario 04:58 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu registruoti nauji teisės aktų projektai, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

 Nutarimo projektas 23-1910, 2023 m. vasario 13 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. BIRŽELIO 9 D. NUTARIMO NR. 757 „DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEIT

Nutarimo projekto tikslas – patikslinti Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą.

Įsakymo projektas 23-1943, 2023 m. vasario 14 d.
2022-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ VEIKLOS „VIEŠŲJŲ VANDENILIO PAPILDYMO PUNKTŲ ĮRENGIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

Pagal Aprašą projektams įgyvendinti skiriama iki 3 600 000 Eur (trijų milijonų šešių šimtų tūkstančių eurų) EGADP lėšų. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro – iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Vienam pareiškėjui suteikta dotacija neviršija 1 440 000 Eur (vieno milijono keturių šimtų keturiasdešimt tūkstančių eurų). Maksimali galima skirti vieno vandenilio papildymo punkto įrengimui suma – 900 000 Eur (devyni šimtai tūkstančių eurų).

Įsakymo projektas 23-1991, 2023 m. vasario 14 d.
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-260 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsakymo projekto tikslai:

1) papildyti privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros (toliau – techninė apžiūra) metu taikomus techninius reikalavimus papildomu reikalavimu, kuris numatytų, kad  techninės apžiūros metu kontrolieriui nustačius „neigiamos ridos“ faktą būtų fiksuojamas trūkumas;

2) numatyti pereinamąjį laikotarpį (pvz., 24 mėn.), kai „neigiamos ridos“ faktas techninės apžiūros metu būtų vertinamas nedideliu trūkumu, o vėliau tas pat trūkumas jau būtų vertinamas kaip didelis, dėl ko transporto priemonė būtų laikoma techniškai netvarkinga;

3) numatyti priemonę, pavyzdžiui, atitinkamo dokumento apie odometro keitimą ar kitą teisėtai atliktą rodmenų korekciją pateikimą techninės apžiūros metu, kuri leistų transporto priemonės valdytojui pagrįsti „neigiamos ridos“ faktą.

Įsakymo projektas 23-2150, 2023 m. vasario 15 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2015 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. 3-285(1.5 E) „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Įsakymo projekto tikslas – paspartinti Susisiekimo ministerijos administruojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą ir padidinti jų panaudojimo efektyvumą.

LKVA informacija 

Linos Jakubauskienės nuotrauka