Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

04 balandžio 03:43 2024 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruoti nauji teisės aktų projektai, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

Įsakymo projektas 24-5299, 2024 m. kovo 29 d.
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 2BE-405 „Dėl maksimalių kainų su pvm už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsakymo projekto tikslas – patvirtinti Maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašą

 

Įsakymo projektas 24-5287, 2024 m. kovo 28 d.
DĖL 2022-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-02 „SKATINTI DARNŲ JUDUMĄ“ APRAŠO PATVIRTINIMO

Įsakymo projektu numatyta patvirtinti Susisiekimo plėtros programos Pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-02 aprašą (toliau – Aprašas), kurio tikslas – numatyti priemones, skatinančias darnų judumą.

Pažangos priemone „Skatinti darnų judumą“ (toliau – Pažangos priemonė) bus siekiama prisidėti prie Susisiekimo plėtros programos 6.1. uždavinyje „Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą“ įvardintos problemos ,,Transporto sektorius generuoja didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) ir transportui būdingų oro teršalų dalį Lietuvoje“ (toliau – Problema) sprendimo ir ją lėmusių priežasčių „Viešasis transportas ir jo infrastruktūra ne visiškai pritaikyta individualių poreikių turintiems žmonėms” (toliau – 1 Priežastis) ir „Netolygiai išvystyta bevariklio transporto infrastruktūra“  (toliau – 2 Priežastis) šalinimo.

 

Nutarimo projektas 24-5286, 2024 m. kovo 28 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO

Nutarimo projekto tikslas – patvirtinti Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą (toliau – Specialusis planas) ir pradėti žemės paėmimo  visuomenės poreikiams pagal Specialiojo plano sprendinius procedūrą.

Įsakymo projektas 23-7532(2), 2024 m. kovo 28 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2008 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 3-375 „DĖL REIKALAVIMŲ ĮMONĖMS, ATLIEKANČIOMS MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ PRIVALOMĄJĄ TECHNINĘ APŽIŪRĄ, IR TEISĖS ATLIKTI MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ PRIVALOMĄJĄ TECHNINĘ APŽIŪRĄ SUTEIKIMO, SUSTABDYMO, SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR ŠIOS TEISĖS PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIM

Pagrindiniai Įsakymo projekto tikslai:

– sudaryti teisines prielaidas privalomosios technines apžiūros metu naudoti nešiojamas vaizdo kameras, prisegamas prie techninės apžiūros kontrolieriaus drabužių (angl. body camera);

– aiškiau reglamentuoti techninės apžiūros įmonių stočių ir techninės apžiūros kontrolierių veiklos sąlygas;

– patikslinti Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) teises ir pareigas kontroliuojant techninės apžiūros įmonių veiklą;

– nustatyti privalomosios technines apžiūros metu užfiksuotų vaizdo duomenų saugojimo terminus.\;

– kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Nutarimo projektas 24-5325, 2024 m. kovo 29 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSO NR. I-1534 PAPILDYMO 291 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3421 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKLIAVŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1725 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3422

Sudaromos teisinės prielaidos apmokestinti ne tik vidaus vandenų transporto priemones, kurios naudojasi savivaldybių infrastruktūra (kas yra leistina ir pagal dabartinį reglamentavimą), bet apmokestinti ir atitinkamų savivaldybių teritorijose vidaus vandenų keliais plaukiančias vidaus vandenų transporto priemones. Siūloma sudaryti galimybę kiekvienai savivaldybės tarybai apsispręsti, kokią apmokestinimo tvarką tos savivaldybės teritorijoje taikyti, bei plėsti rinkliavų taikymo apimtį, siekiant surinkti papildomų savivaldybių biudžeto lėšų.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka