Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

gegužės 03 03:20 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pataruoju metu registruoti nauji teisės aktų projektai, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

 Įsakymo projektas 23-6015, 2023 m. balandžio 28 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3-420(1.5 E) „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.5.1-TID-V-517 PRIEMONĖS „MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Įsakymo projektas 23-6016, 2023 m. balandžio 28 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3-421(1.5 E) „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.5.1-TID-R-518 PRIEMONĖS „VIETINIO SUSISIEKIMO VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Abiejų įsakymų projektų tikslas – siekiant Europos Sąjungos fondų investicijų efektyvesnio panaudojimo, sutaupytas 04.5.1-TID-V-517 priemonės 764 723 Eur lėšas ir nepaskirstytas 04.5.1-TID-R-518 priemonės 25 841 Eur lėšas perkelti Tauragės regionui didesniam kiekiui autobusų įsigyti.

 Įstatymo projektas 23-6035, 2023 m. balandžio 28 d.
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 2BE-45 „Dėl transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galio

Įsakymo projekto tikslas – priėmus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. 3-183/D1-110 „Dėl Transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo paslaugų teikimo tvarkos, reikalavimų šiuos darbus atliekantiems asmenims ir šiems darbams keliamų aplinkos apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nuo 2024 m. gegužės 1 d. pripažinti netekusiu galios šiuo metu transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarką reglamentuojantį Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. 2BE-45 „Dėl Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 Įsakymo projektas 22-17011(2), 2023 m. balandžio 26 d..

TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-378 PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Įstatymo projektu siekiama didinti eismo įvykiuose nukentėjusių trečiųjų asmenų apsaugą, sudaryti galimybę nukentėjusiems tretiesiems asmenims gauti eismo įvykyje patirtos žalos atlyginimą, jeigu bankrutuoja ar likviduojamas dėl nemokumo Lietuvos Respublikos ir (ar) kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudikas, užtikrinti nukentėjusių trečiųjų asmenų apsaugą susiaurinant sritis, kuriose draudimo nereikalaujama, padidinti mažiausias draudimo sumas, garantuoti sklandesnį TPVCAPDĮ taikymą ir užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktais kuriamą efektyvią draudimo sistemą, kurios tikslas – kuo operatyviau ir tinkamiau atlyginti žalą nukentėjusiems tretiesiems asmenims.

 Saugaus eismo įstatymo pakeitimo projektas Nr. XIVP-2643.

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Siūloma papildyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnį nauja 13 dalimi, kurioje būtų įtvirtinta nuostata, kad Valstybės įmonė „Regitra“ Vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka likus 5 darbo dienoms iki įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties pabaigos ir (arba) iki motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos privalomosios techninės apžiūros galiojimo termino pabaigos SMS žinute arba elektroniniu paštu informuoja transporto priemonės valdytoją apie įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties termino pabaigą ir (arba) motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos privalomosios techninės apžiūros galiojimo termino pabaigą. Priėmus minėtas įstatymo pataisas, bus maksimaliai sumažintas  viešajame eisme dalyvaujančių neapdraustų transporto priemonių skaičius.

 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Projektu siūlomi pakeitimai, kuriais siekiama įgyvendinti:

–  Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1277, kuriuo į nacionalinę teisę buvo perkeltos 2021 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2021/1883 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą sąlygų, taip pat įgyvendinamos nuostatos, susijusios su prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pateikimu per išorės paslaugų teikėją, tokių prašymų nagrinėjimu ir leidimų laikinai gyventi įteikimu per išorės paslaugų teikėją;

–  Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo pakeitimus, nustatančius leidimų laikinai gyventi išdavimo pagrindus stambų projektą įgyvendinantiems užsieniečiams ir relokuojamų įmonių užsieniečiams;

–  Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tampa deklaravimo įstaiga. Siūlomais pakeitimais nustatoma gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų pateikimo Migracijos departamentui tvarka.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka