EURO 7: Taryba priėmė poziciją dėl lengvųjų automobilių, furgonų, autobusų ir sunkvežimių išmetamų teršalų

26 rugsėjo 04:56 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Rugsėjo 25 d. Taryba priėmė poziciją (bendrą požiūrį) dėl siūlomo reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir variklių bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus ir baterijos patvarumą, geriau žinomo kaip EURO 7. Naujuoju reglamentu, kuriame pirmą kartą viename teisės akte aprėpiami lengvieji automobiliai, furgonai ir sunkiosios transporto priemonės, siekiama nustatyti tinkamesnes taisykles dėl transporto priemonių išmetamų teršalų ir toliau mažinti kelių transporto išmetamų oro teršalų kiekį.

Visame pasaulyje žinoma, kad Europa gamina mažataršius ir aukščiausios kokybės automobilius. Norime toliau siekti tikslo gerinti oro kokybę. Mūsų siekis – toliau išlaikyti lyderio pozicijas einant ateities judumo link ir nustatyti realistiškus išmetamųjų teršalų kiekius, kurie bus taikomi transporto priemonėms ateinantį dešimtmetį, kartu padedant mūsų pramonei atlikti kokybinį šuolį siekiant pereiti prie ekologiškų automobilių 2035 m. Pirmininkaujanti Ispanija išsamiai atsižvelgė į įvairius valstybių narių reikalavimus ir prašymus; manome, kad šiuo pasiūlymu pasiekėme plataus masto pritarimą, pusiausvyrą, kiek tai susiję su gamintojų investicinėmis sąnaudomis, taip pat padidinome reglamento teikiamą naudą aplinkai.

Tarybos pozicijoje užtikrinama pusiausvyra tarp griežtų reikalavimų dėl transporto priemonių išmetamų teršalų ir papildomų investicijų į pramonę šiuo metu, kai Europos automobilių gamintojai pereina prie netaršių automobilių gamybos. Pagal bendrą požiūrį išlaikomos esamos lengvųjų transporto priemonių išmetamų teršalų ribinės vertės ir bandymų sąlygos. Sunkiųjų transporto priemonių atveju išmetamųjų teršalų ribinės vertės yra mažesnės, o bandymų sąlygos šiek tiek pakoreguotos. EURO 7 taip pat pateikta speciali nuostata dėl miesto autobusų, siekiant užtikrinti suderinamumą su naujai pasiūlytu 2030 m. nulinės taršos tikslu, nustatytu šioms transporto priemonėms.

Nauji elementai, įtraukti į EURO 7

EURO 7 nustatomos ne variklio išmetamų teršalų, pvz., stabdžių ir padangų išmetamų kietųjų dalelių, ribinės vertės. Be to, į jį įtraukti minimalūs elektromobilių baterijos patvarumo reikalavimai ir nustatomi griežtesni transporto priemonės eksploatavimo laikotarpio reikalavimai. Reglamente taip pat numatytas pažangiųjų technologijų ir išmetamųjų teršalų stebėsenos priemonių naudojimas.

Tarybos įgaliojimai

Taryba siūlo keletą pragmatiškų Komisijos pasiūlymo pakeitimų, kuriais taip pat atsižvelgiama į aplinkos ir sveikatos apsaugos tikslus. Be kita ko:

Tarybos pozicijoje išlaikomos esamos bandymų sąlygos ir išmetamųjų teršalų ribinės vertės (kaip nustatyta EURO 6) M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms (privatiems lengviesiems automobiliams ir furgonams);

M2 ir M3 kategorijų transporto priemonių (autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų) ir N2 bei N3 kategorijų transporto priemonių (sunkiųjų komercinių transporto priemonių) atveju išmetamųjų teršalų ribinės vertės yra mažesnės, o bandymų sąlygos šiek tiek pakoreguotos, palyginti su EURO 6/VI;

Tarybos tekste sustiprinamas stabdžių išmetamų kietųjų dalelių ribinių verčių ir padangų dilimo lygio ribinių verčių suderinimas su Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos priimtais tarptautiniais standartais;

atsižvelgiama į pasiūlytą naują 2030 m. nulinės taršos CO2 tikslą, taikomą miesto autobusams;

taip pat nustatomi aiškūs terminai, iki kurių Komisija turi priimti įgyvendinimo aktus, kad ekonominės veiklos vykdytojams būtų užtikrintas aiškumas ir teisinis tikrumas.

Tolesni veiksmai

Šiandien sutartu bendro požiūrio tekstu formalizuojama Tarybos derybinė pozicija. Juo suteikiami įgaliojimai Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei derėtis su Europos Parlamentu; derybos prasidės iš karto po to, kai Parlamentas priims savo poziciją.

Bendra informacija

2022 m. spalio 27 d. Taryba ir Europos Parlamentas pasiekė preliminarų politinį susitarimą dėl griežtesnių išmetamo CO2 kiekio normų, taikomų naujiems lengviesiems automobiliams ir furgonams, kuriuo nustatytas tikslas iki 2035 m. 100 % sumažinti lengvųjų automobilių ir furgonų išmetamą CO2 kiekį. Pramonei rengiantis šiems pokyčiams, automobiliai ir furgonai su vidaus degimo varikliais išliks rinkoje iki 2035 m. Kitos transporto priemonės su vidaus degimo varikliais (sunkvežimiai, autobusai ir kitos sunkiosios transporto priemonės) po tos datos ir toliau bus gaminamos.

Pasiūlymu dėl EURO 7 siekiama tinkamesnių taisyklių ne tik dėl išmetamųjų teršalų, bet ir dėl kitų taršiųjų elementų, kartu sprendžiant kitus, pavyzdžiui, padangų dilimo ir baterijų gyvavimo ciklo trukmės, klausimus. Komisija pasiūlymą pateikė 2022 m. lapkričio 10 d.; viename teisės akte kartu pateikiami lengvųjų ir sunkiųjų motorinių transporto priemonių išmetamo teršalų kiekio tikslai – iki šiol tai buvo išskirta į du skirtingus reglamentus: Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl lengvųjų automobilių ir furgonų ir Reglamentą (EB) Nr. 595/2009 dėl autobusų, sunkvežimių ir kitų sunkiųjų transporto priemonių. EURO 7 reglamentas yra Komisijos 2020 m. Darnaus ir išmanaus judumo strategijos ir 2021 m. Nulinės taršos veiksmų plano dalis.

Apsilankyti posėdžiams skirtame tinklalapyje

consilium.europa.com informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka