Gera naujiena vežėjams: mažiau apribojimų Klimato kaitos priemonėje

liepos 16 04:25 2020 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Naujienos

Priminsime, jog 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. D1-302 LR aplinkos ministras patvirtino Klimato kaitos programos priemonės „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“ valstybės pagalbos schemą. Joje nurodoma, kad maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: „finansavimo dydis negali būti didesnis kaip 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento“.

 

 

Tiek keleivių vežėjų, tiek Alternatyvių degalų ir infrastruktūros asociacijos (ADIA) atstovų teigimu, pastarasis reikalavimas buvo nelogiškas, tokia schema neturėtų būti paskata keleivių vežėjams įsigyti alternatyviais degalais varomų transporto priemonių.

Bendromis pastangomis situaciją pavyko pakeisti. Liepos 15-ąją aplinkos ministras Kęstutis Mažeika pasirašė įsakymo pataisas. Jose teigiama:

P a k e i č i u 2020 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-302 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ lentelės 11 punktą ir jį išdėstau taip:

  1. Finansavimo dydis vienam pareiškėjui – 55 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama didelėms įmonėms; – 60 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 10 mln. eurų. Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką (Tvarkos aprašo 2 priedas).

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka