Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

28 rugpjūčio 04:01 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruoti nauji teisės aktų projektai, kurie aktualūs keleivių vežėjams. 

Įsakymo projektas 23-12631, 2023 m. rugpjūčio 24 d.
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-260 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsakymo projekto tikslas – sudaryti sąlygas sklandžiam praktiniam Lietuvos Respublikos teisėje siekiamos įtvirtinti išimties dėl neprivalomo tachografo įrengimo (naudojimo) Reglamento (EB) Nr. 561/2006[3] 13 straipsnio 1 dalies a-d ir f-r punktuose nurodytose transporto priemonėse taikymui.

Atsižvelgusi į Įsakymo projekto derinimo metu gautas pastabas, Administracija patikslino Įsakymo projektą, nustatydama, kad tachografas gali būti neįrengtas, o jei įrengtas – netikrinamas, jeigu motorinę transporto priemonę privalomajai techninei apžiūrai pateikęs asmuo techninės apžiūros kontrolieriui nurodo (t. y. deklaruoja jo paties pasirinkta forma (žodžiu ar raštu)), kad transporto priemonei taikoma išimtis pagal Reglamento (EB) Nr. 561/2006 3 str. arba 13 str. 1 d. a-d ir f-r punktus.

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 3 straipsnyje numatyta išimtis transporto priemonėms, vežančioms keleivius reguliariais reisais, neviršijančiais 50 kilometrų, o 13 straipsnyje – transporto priemonėms, naudojamoms mokymui vairuoti ar laikant egzaminą vairuotojo pažymėjimui įgyti, su sąlyga, kad jos nėra naudojamos kroviniams ar keleiviams vežti komerciniais tikslais, taip pat nuo 10 iki 17 vietų turinčioms transporto priemonėmis, skirtomis keleiviams vežti tik nekomerciniais tikslais.

Rašto projektas 23-12654, 2023 m. rugpjūčio 24 d.
DĖL PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 VEIKLOS „VIEŠŲJŲ SUSLĖGTŲ BIODUJŲ PILDYMO STOTELIŲ (PRITAIKYTŲ PILDYTI BIOMETANU) ĮRENGIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 11 PROJEKTO

Šiuo projektu pastaboms ir išvadoms teikiamas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos[2]  pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Viešųjų suslėgtų biodujų pildymo stotelių (pritaikytų pildyti biometanu) įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 11 projektas.

Finansuojama veikla – viešųjų suslėgtų biodujų pildymo punkto su pildymo stotele arba stotelėmis (pritaikytomis pildyti biometanu arba kitomis biodujomis, atitinkančiomis REDII reikalavimus) (toliau – biodujų pildymo punktas su stotelėmis) įrengimas. Biodujų pildymo punktas su stotelėmis transporto priemonių valdytojams turi būti viešai prieinamabiodegalų pildymo infrastruktūra, kurią sudaro stacionarieji arba mobilieji įrenginiai, įskaitant dujų talpyklas.

Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą.

Finansavimo forma – dotacija.

Veiklos įgyvendinimą administruoja viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projektams įgyvendinti skiriama iki 6,9 mln. Eur, maksimali finansavimo suma vienam pareiškėjui 200 tūkst. Eur.

Iki 2026 m. II ketv. planuojama įrengti 30 paslaugas teikiančių viešųjų suslėgtų biodujų stotelių.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka