Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

26 balandžio 03:39 2024 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruoti nauji teisės aktų projektai, kurie gali būti naudingi keleivių vežėjams. 

Seime 2024-04-23 registruotas KTK 171 str. 2 d. pakeitimas:

Kelių transporto kodekso 17-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (lrs.lt)

Šiuo projektu  „vežėjus teikti viešąsias paslaugas  vietinio susisiekimo maršrutais pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimus parenka ir sutartis su jais sudaro vadovaudamiesi Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 5 straipsnyje nustatyta tvarka“. Dabar yra išskiriamas konkursas ir tiesioginė sutartis, bet nurodymas vadovautis Reglamentu yra labai logiškas, o ten kaip kokia savivaldybė nuspręs, taip ir galės pasirinkti.

LKVA anksčiau teikė tokį pasiūlymą ir jis buvo 2022 m. Susisiekimo ministerijos KTK pakeitimo  projekte, tik vėliau jo buvo atsisakyta.

Nr. 24-7400 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo´ pakeitimo” (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1800268).

Nutarimo projekto tikslai:

–  pasikeitus akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos pavadinimui į akcinę bendrovę „Via Lietuva“, nutarimu patvirtintuose tvarkų aprašuose pakeisti akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos pavadinimą į „valstybinės reikšmės kelių valdytojas“;

– aiškiau reglamentuoti transporto priemonių valdytojų veiksmus nustatant transporto priemonės išmetamų teršalų lygį, kuriuo vadovaudamiesi M2, M3, N1, N2, N3 motorinių transporto priemonių valdytojai moka kelių naudotojo mokestį už naudojimąsi mokamais keliais.

Pastabas galima teikti iki 2024-05-08.

Nr. 24-7014 „Dėl Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo plano patvirtinimo” (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1799017)

Įsakymo projekto tikslas – įgyvendinti Alternatyviųjų degalų įstatymo 35 straipsnio 16 dalį, kurioje įtvirtinta, kad Energetikos ministerija po 2 metų nuo Alternatyviųjų degalų įstatymo įsigaliojimo dienos atlieka šio įstatymo teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą, kuriame nurodomos teigiamos ir neigiamos šiame įstatyme nustatyto teisinio reguliavimo pasekmės ir pasiūlymai dėl šio įstatymo tobulinimo.

Pastabas galima teikti  iki 2024-05-13.

Įstatymo projektas 24-6489, 2024 m. balandžio 15 d. dėl ADĮ pakeitimų projekto:
TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS IŠVADOMS GAUT

Įstatymo projektu siekiama užtikrinti 2023 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1804 dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo, kuriuo panaikinama Direktyva 2014/94/ES (toliau – Reglamentas (ES) 2023/1804) nuostatų įgyvendinimą. Reglamente (ES) 2023/1804 nustatomi privalomi nacionaliniai tikslai, pagal kuriuos Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse diegiama pakankama alternatyviųjų degalų infrastruktūra, skirta kelių transporto priemonėms, traukiniams, laivams ir oro uoste stovintiems orlaiviams. Taip pat Reglamente (ES) 2023/1804 nustatomos alternatyviųjų degalų infrastruktūros naudotojų informavimo, duomenų teikimo ir mokėjimo reikalavimų bendros techninės specifikacijos ir reikalavimai.

Pastabas galima teikti iki 2024-04-29.

Įsakymo projektas 24-7215, 2024 m. balandžio 22 d.
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 2BE-189 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir gali kelti arba kelia grėsmę eismo saugumui, gali daryti arba daro kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeiti

Įsakymo tikslas: patikslinti privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumento galiojimo panaikinimo terminą nustačius, kad transporto priemonės išmetamųjų dujų parametrai viršija ribines vertes. Įsakymo projektu siūloma įtvirtinti, kad privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumento galiojimas nurodytu atveju panaikinamas per 7 darbo dienas (šiuo metu nustatytos 48 valandos) nuo sprendimo surašymo momento ir tik tuo atveju, jeigu per šį laikotarpį nėra atliktas papildomas išmetamųjų dujų parametrų patikrinimas techninės apžiūros įmonėje siekiant įsitikinti, kad trūkumas yra pašalintas, arba per šį laikotarpį atlikus patikrinimą techninės apžiūros įmonėje vis tiek nustatomas tas pats trūkumas.

Įsakymo projektas 24-7360, 2024 m. balandžio 23 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO ĮSAKYMŲ PROJEktų

Yra du įsakymų projektai. Jais, atsižvelgiant į KTK pakeitimus,  siūloma:

-nustatyti reikalavimus, susijusius su išduodamų leidimų vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą  išdavimu,

– nustatyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi tvarką, nustatyti reikalavimus dėl automobilių, kuriais vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, apipavidalinimo, atsiskaitymo grynaisiais pinigais.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka