Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

17 birželio 04:02 2024 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruota keletas teisės aktų projektų, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

Įsakymo projektas 24-9894, 2024 m. birželio 05 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2022 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. 3-277 „DĖL 2022-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Pagal Aprašą finansuojama veikla, kuria siekiama pagaminti (surinkti) visai netaršias (M2 ir M3 klasės) elektrines transporto priemones (toliau – elektriniai autobusai) padidinus gamybinius pajėgumus. Veikla tikimasi paspartinti transporto parko transformaciją, perėjimą prie visai netaršių transporto priemonių naudojimo, mažinti taršių transporto priemonių skaičių.

Pagal Aprašą teikiamo finansavimo forma – dotacija.

Pagal Aprašą projektams įgyvendinti skiriama iki 1 360 000 (vieno milijono trijų šimtų šešiasdešimt tūkstančių) eurų EGADP lėšų.

Pareiškėjui įsipareigojus, padidinus gamybinius pajėgumus iki projekto įgyvendinimo pabaigos, pagaminti (surinkti) ne mažiau kaip 1 (vienu) autobusu daugiau, lyginant su gamybos pajėgumais iki paramos gavimo, tai dotacijos suma sieks iki 130 tūkst. eurų EGADP lėšų, ir atitinkamai didinant ir įsipareigojant pagaminti daugiau 2,3 a 4 autobusus, paramos dydis yra 260, 390 ir 520 tūkst. Eur.

Įsakymo projektas 24-10373, 2024 m. birželio 12 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO ĮSAKYMO PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO

Įsakymo projektu priemonės aprašas yra papildomas veiklos „Etapuotas  projektas „Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – Aprašas).

Aprašo pakeitimo tikslas – užtikrinti nepertraukiamą etapuoto projekto „Ruožo Kaišiadorys – Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas“ finansavimą. Rengiant Aprašą atsižvelgta į Susisiekimo ministerijos parengtą ir 2024 m. gegužės 3 d. Europos Komisijai įvertinimui pateiktą 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos keitimo pasiūlymą.

Pagal Aprašą galima pareiškėja yra AB „LTG Infra“; galimos partnerės yra savivaldybių administracijos. Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas projektą įgyvendina vienas, ar kartu su partneriais.

Įstatymo projektas 24-1649(3), 2024 m. birželio 04 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS PAŠTO ĮSTATYMO NR. VIII-1141 PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Įstatymo projekto rengimą paskatino dėl naujų technologijų plėtros, skaitmenizavimo, inovacijų diegimo, didėjančio elektroninių ryšių priemonių naudojimo nuosekliai mažėjantis tradicinių laiškų skaičius, sparčiai augantis pašto siuntinių skaičius, kintantys pašto paslaugos naudotojų (toliau – naudotojai) poreikiai bei pašto paslaugos, įskaitant universaliąją pašto paslaugą (toliau – UPP), teikimo pobūdis. Tai lemia poreikį peržiūrėti šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos pašto įstatymą (kurio dabartinė redakcija galioja nuo 2013 m. sausio 1 d. ir nuo to laiko nebuvo iš esmės peržiūrėta) – užtikrinti jame įtvirtinto reglamentavimo atitiktį pasikeitusioms ekonominėms, socialinėms, technologinėms rinkos aplinkybėms, naudotojų poreikiams ir pašto paslaugos teikimo tendencijoms.

Nutarimo projektas 24-9885, 2024 m. birželio 04 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1905 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 16(1) IR 19(1) STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 373 IR 377 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

GTESĮ pakeitimo įstatymo projektu siekiama liberalizuoti darbuotojų, atliekančių geležinkelių transporto eismo saugai užtikrinti svarbias užduotis, išskyrus traukinio mašinistus (toliau – geležinkelių transporto darbuotojai), mokymo turinio, žinių ir įgūdžių įvertinimo tvarką ir įtvirtinti galimybę geležinkelių infrastruktūros valdytojams, geležinkelio įmonėms (vežėjams) individuliai nuspręsti dėl geležinkelių transporto darbuotojų mokymo turinio, žinių ir įgūdžių įvertinimo tvarkos.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka