Kaip kauniečiai atsisveikino su arkliniu tramvajumi?

16 balandžio 03:20 2024 Spausdinti straipsnį Istorija Lankytojai

Prieš 95 metus, 1929 m. balandžio mėn. 15 d., Kauno arklinis tramvajus išvažiavo į paskutinį reisą.

Štai kaip šį įvykį aprašė vienas Kauno gyventojas:

„Vakar  Kaunas pergyveno nepaprastą – „sukrėtimo” –  dieną. Pasirodė, kad „konke” kauniečiai labai domėjosi.

Ir „konkės” „laidotuvės” buvo iškilmingiausios, iškilmingesnės negu iškilmingiausios kurio nors populiariausio asmens.

 Jau prieš 18 val. rinkosi minios žmonių ties tramvajaus stotimi, įgulos bažnyčia ir netrukus patvino visa Nepriklausomybės aikštė, o Gedimino gatve sustojo normalus judėjimas.

Pilna žmonių languose, ant balkonų, ant tvorų . Fotografai, kas ant aukštesnės vietos, kas tiesiog pasižymėjęs ant konkės dangčio  fotografuoja šį „istorišką ” paskutinį momentą.

16 val. jau susirenka Burmistras,  komendantas, tarybos nariai; pradeda  griežti orkestras, o studentai visą laiką rodę „konkei”  (prie progos pasakyti labai jiems naudingai) nepalankumą, dabar rodo didžiausį  laidotuvių aktyvumą. Jie surado jau kartą iškoneveiktą vagono 5 nr. ir jį be arklio.patys išsivežė. Vieni veža, kiti stumia, o treti ant dangčio fokstrotą šoka…

  Juokas, skambučiai, orkestras, judėjimas atgaivino Kauną ir priminė tuos laikus, kada visas miestas demonstravo reikalaudamas valstybei teisių (de jure) , gindamas Vilnių, reikšdamas  savo nusistatymą bei ūpą.

Kaunas atgijo. Ir reikia stebėtis, kaip greit jo dešimt tūkstantinės minios užtvindė gatves.

Iškilmėms naudojasi  SHELL, kuris demonstruoja benziną ir jo įtaisus.

Kol visi vagonai rikiavosi, ėjo kai kurios ceremonijos: pasirodė gėlės, kurias „konkės” savininkai įteikė p. burmistrienei; Miesto Valdyba iš savo pusės savininkui p. Gutmanui Braude įteikė laišką, kuriame sakoma:

„Kauno arklių tramvajaus sustabdymo proga Miesto v-ba, turėdama galvoje tą, kad Tamsta šiai įmonei vadovavai per 36 metus iki šiai dienai, turi garbės pareikšti Tamstai didelę pagarbą už tinkamą ir sąžiningą darbą tvarkant šią įmonę, kaip jos direktorius ir priimti iš Miesto v – bos dovanėlę (laikrodį ). Be to, Miesto v – ba prašo pranešti Miesto savivaldybės padėką Kauno arklių tramvajaus koncesininkei Šveicarijos pilietei Marijai Diuponienei“.

Pasirašė J. Vileišis, Šveikauskas, Roginskis.

Konkė Kaune įsteigta 1892 m. ir per 36 metus vežė apie 100 milijonų žmonių.

Pagaliau po 18 val. išsirikiavę vagonai leidžiasi Laisvės alėja Rotušės link.

Laisvės alėja užtvinusi žmonių minia: trotuarai, alėja, brukas, langa, durys, balkonai  – visur pilna žmonių, visi mojuoja, rėkia, juokiasi lydėdami paskutinį arklių tramvajaus kursą.

Arkliai nepaveža  ir komendantūros kareiviai valo vagonų stogus, ant kurių pasirodo susėdo ir sustojo ne tik studentai, bet ir šunis susikėlė…

Pagaliau atsidurta Rotušės aikštėje.

Čia burmistras p. J. Vileišis pareiškia:

„Kelionės galas, ceremonija baigta. O studentai, kurie nuvertė konkę jei turi jėgų, tenuveža vieną vagoną į muziejų”.

Ir studentai tą padarė. Jie per bruką nutempė vagoną 5 nr.  Miesto muziejų..” (Kalba netaisyta)

Parengė Kęstutis Pletkus

Autoriaus parinkta nuotraukos