Pradedamas įgyvendinti Europos Sąjungos reglamentas dėl keleivių teisių kelių transporte

10 gruodžio 04:34 2012 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Europos Parlamentas ir Taryba 2011 m. vasario 16 d. priėmė reglamentą (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (toliau – Reglamentas (ES) 181/2011). Reglamente (ES) 181/2011 nustatomos keleivių, keliaujančių kelių transportu, teisės į nediskriminavimą vežėjams siūlant vežimo sąlygas, nediskriminavimą ir pagalbą keliaujant neįgaliesiems arba riboto judrumo asmenims, keleiviams būtinos informacijos teikimą, skundų nagrinėjimą, keleivių teisės nelaimingų atsitikimų, kelionių atšaukimo ar vėlavimo jas pradėti dėl vežėjo kaltės atvejais. Šis reglamentas bus pradėtas taikyti nuo 2013 m. kovo 1 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1377 „Dėl 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, nuostatų įgyvendinimo“ Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos paskirta atsakinga už Reglamento (ES) 181/2011 nuostatų, susijusių su reguliariomis paslaugomis, kai vežama iš Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių vietų, ir reguliariomis paslaugomis, kai vežama iš trečiosios valstybės į Lietuvos Respubliką, vykdymo užtikrinimą, o Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba paskirta atsakinga institucija, nagrinėjančia vartotojų skundus ginčų sprendimo ne teisme tvarka pagal Reglamentą (ES) 181/2011.

Siekdama įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 181/2011 nuostatas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija parengė šių teisės aktų pakeitimų projektus:

– Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 21 ir 56 straipsnių pakeitimo ir kodekso priedo papildymo įstatymo;

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437489

– Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2321, 281 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 14212 straipsniu įstatymo;

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437485

– Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo;

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437492

– Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3-734 „Dėl autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=162303&p_query=&p_tr2=&p_org=21&p_fix=n&p_gov=n pakeitimo.

VKTI informacija