Suvienodinami mašinoms keliami sveikatos ir saugos reikalavimai visoje Europos Sąjungoje

18 spalio 11:29 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pagal naują Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai bei atitikties vertinimo procedūros bus vienodai taikomi visiems veiklos vykdytojams visoje Europos Sąjungoje nuo 2027 m. sausio, tačiau atskiros nuostatos įsigaliojo jau 2023 m. liepą.

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atkreipia Lietuvos mašinų gamintojų, įgaliotojų atstovų, importuotojų ir platintojų, taip pat mašinų naudotojų dėmesį, kad 2023 m. birželio 14 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1230 dėl mašinų, kuriuo panaikinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB ir Tarybos direktyva 73/361/EEB, (toliau – Mašinų reglamentas).

Šiame reglamente nustatomi mašinų, susijusių gaminių ir iš dalies sukomplektuotų mašinų projektavimui ir konstrukcijai keliami sveikatos ir saugos reikalavimai, taikomi siekiant sudaryti sąlygas juos tiekti rinkai arba pradėti naudoti. Reglamentu siekiama užtikrinti aukštą žmonių, pirmiausia vartotojų ir profesionalių naudotojų, sveikatos apsaugos ir saugos ir, kai tinkama, naminių gyvūnų, turto bei, kai taikytina, aplinkos apsaugos lygį. Juo taip pat nustatomos į šio reglamento taikymo sritį patenkančių gaminių laisvo judėjimo Europos Sąjungoje taisyklės.

Tai reiškia, kad į Mašinų reglamento taikymo sritį patenkantiems gaminiams keliami esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai bei atitikties vertinimo procedūros turi būti vienodai taikomos visiems veiklos vykdytojams visoje Europos Sąjungoje, nesuteikiant valstybėms narėms galimybių skirtingai jų įgyvendinti.

Šis reglamentas taikomas mašinoms ir šiems susijusiems gaminiams:

  • sukeičiamajai įrangai;
  • saugos komponentams;
  • kėlimo reikmenims;
  • grandinėms, lynams ir austiniams diržams;
  • nuimamiems mechaninių pavarų įtaisams;
  • iš dalies sukomplektuotoms mašinoms

Atkreipiame dėmesį, kad Mašinų reglamentas, kaip nurodyta jo 54 straipsnyje, įsigaliojo 2023 m. liepos 19 d. ir bendrai bus taikomas nuo 2027 m. sausio 20 d., bet atskiros jo nuostatos pradedamos taikyti anksčiau:

  • dėl mašinų kategorijų įtraukimo į I priedo A dalį, Komiteto procedūrų, pereinamojo laikotarpių nuostatų (6 straipsnio 7 dalis ir 48 bei 52 straipsniai) – nuo 2023 m. liepos 19 d.;
  • dėl sankcijų (50 straipsnio 1 dalis) – nuo 2023 m. spalio 20 d.;
  • dėl atitikties vertinimo įstaigų notifikavimo (26–42 straipsniai) – nuo 2024 m. sausio 20 d.;
  • dėl I priede išvardytų mašinų ir susijusių gaminių, kuriems taikomos atitinkamos atitikties vertinimo procedūros, kategorijų nustatymo (6 straipsnio 2–6 dalys, 8 ir 11 dalys) ir dėl įgaliojimų delegavimo (47 straipsnis) – nuo 2024 m. liepos 20 d.

Taip pat pažymėtina, kad pagal Mašinų reglamento 52 straipsnio 1 dalį valstybės narės netrukdo tiekti rinkai gaminių, kurie buvo pateikti rinkai laikantis Direktyvos 2006/42/EB (t. y. atitinkamai techninio reglamento „Mašinų sauga“, perkeliančio minėtos direktyvos nuostatas į Lietuvos nacionalinę teisę) anksčiau nei 2027 m. sausio 20 d. Tačiau nuo 2023 m. liepos 19 d. Mašinų reglamento VI skyrius (Sąjungos rinkos priežiūra ir Sąjungos apsaugos procedūros) su tam tikrais pakeitimais taikomas tokiems gaminiams vietoj Direktyvos 2006/42/EB 11 straipsnio (atitinkamai techninio reglamento „Mašinų sauga“ šeštojo skirsnio „Nacionaliniu lygmeniu taikomos tikslinės priemonės, skirtos mašinoms, galinčioms kelti pavojų. Apsaugos sąlyga“), įskaitant gaminius, kuriems procedūra jau pradėta pagal minėtas Direktyvos 2006/42/EB (atitinkamai techninio reglamento „Mašinų sauga“) nuostatas.

EB tipo tyrimo sertifikatai ir patvirtinimo sprendimai, išduoti pagal Direktyvos 2006/42/EB 12 straipsnį, galioja iki tol, kol jie nustoja galioti. Tai reiškia, kad turimų ir naujai gaminamų mašinų atitikties patvirtinimo dokumentai galioja ir galios iki datos, nustatytos juos išdavusių atitikties vertinimo įstaigų dokumentuose.

Jeigu vykdote su į Mašinų reglamento taikymo sritį patenkančiais gaminiais susijusią veiklą, siūlome susipažinti su visu minėtu reglamentu.

VDI informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka