Trakiškiai įsigis elektrinių autobusų

25 balandžio 05:56 2024 Spausdinti straipsnį Autobusų pasaulio naujovės Lankytojai Naujienos

Bendrovė „Trakų paslaugos” pasirašė sutartį su CPVA dėl viešojo transporto priemonių parko atnaujinimo, siekiant naudoti netaršias transporto priemones. Iš viso bendrovė ketina įsigyti keturis elektrinius autobusus bei įrengti dvi įkrovimo stoteles. 

Informacija apie finansavimo skyrimą projektui:

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) remdamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024-01-15 d. įsakymu Nr. 3-18 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Trakų paslaugos“ pasirašė sutartį, kurios tikslas įgyvendinti projektą „UAB „Trakų paslaugos“ viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, siekiant naudoti visai netaršias transporto priemones“, kodas Nr. 08-009-K-0010.

Projekto tikslas – sukurti prielaidas saugiam ir patraukliam keliavimo būdui viešuoju transportu bei anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos mažinimui Trakų rajone ir Lietuvoje.

Projekto uždaviniai įsigyti ir keleivių pervežimo paslaugų teikimui naudoti visai netaršias transporto priemones, pritaikytas individualių  poreikių žmonėms, taip pat įsigyti ir įsirengti įkrovimo stoteles elektriniams miesto bei priemiesčio autobusams.

Projektu sprendžiamos problemos – UAB „Trakų paslaugos“ viešojo transporto priemonių parkas planuojamas atnaujinti 4 (keturiais) visai netaršiais – elektra varomais autobusais, siekiant keleivių pervežimui naudoti visai netaršias transporto priemones, kad sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį bei oro taršą. Taip pat projekte numatoma, kad bus įsigytos ir įrengtos 2 (dvi) krovimo stotelės, būtinos įsigytiems elektra varomiems autobusams krauti.

Projekto veiklos – Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones. Projekto veiklomis bus prisidedama prie Susisiekimo plėtros programoje įvardintos problemos „Transporto sektorius generuoja didžiausią ŠESD ir transportui būdingų oro teršalų dalį Lietuvoje“ sprendimo ir veikiant tokią ją lėmusią priežastį, kaip „Trūksta valstybės paskatų naudotis netaršiomis transporto priemonėmis“.

Projekto rezultataiįsigytos 4 elektra varomos viešojo transporto priemonės (autobusai) bei įrengtos 2 transporto priemonių įkrovimo stotelės.

Įgyvendinant projektą nebus pažeidžiami Horizontaliųjų principų (toliau – HP) reikalavimai: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.), ir atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Projekte nenumatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP. Kaip tik šio projekto veiklomis prisidedama prie Nacionaliniame pažangos plane įtvirtinto darnaus vystymosi HP įgyvendinimo ir pažangos rodiklių „1.2 Žaliųjų viešųjų pirkimų vertės dalis nuo visų viešųjų pirkimų dalies“ ir „1.3. Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokytis ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose, palyginti su 2005 m.“ pasiekimo. Taip pat Projekto veiklomis prisidedama prie universalaus dizaino principo įgyvendinimo –  įsigytos viešojo transporto priemonės atitiks visų visuomenės grupių poreikius. Projekto veiklos tiesiogiai neturės poveikio inovatyvumo (kūrybingumo) HP, nes nėra susijusios su sisteminių inovacijų ekosistemos problemų sprendimu ar atviros, laisvos, savimi pasitikinčios ir kūrybingos visuomenės, kuri yra būtina inovatyvumo sąlyga, ugdymu, tačiau ir neturės neigiamo poveikio šiam HP. Projekto įgyvendinimo metu bus laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. Jokia projekto veikla nedarys reikšmingos žalos 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088.

Projekto vertė – 1 394 003,56 Eur

Europos Sąjungos lėšų finansavimo suma – 831 211,49 Eur.

Projekto trukmė – 2024 m. kovo 25 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Linos Jakubauskienės nuotrauka