Įregistruotas keleivių vežėjams aktualus nutarimo projektas

13 spalio 03:40 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

2023-09-28 buvo registruotas teisės akto projektas Nr. 23-14224 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1540 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo´ pakeitimo” (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1749166)

Nutarimo projektas parengtas įgyvendinant 2023 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81, 11, 16, 171, 18, 182 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 182 straipsniu įstatymo nuostatas.

Nutarimo projekto tikslas – papildyti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) nuostatomis, susijusiomis su vežėjų, siekiančių gauti leidimą vežti keleivius autobusais reguliariais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais, kreipimosi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) pagrindu, dokumentų pateikimu, Komisijos sprendimų priėmimu nagrinėjant pateiktą deklaraciją, deklaracijos formos nustatymu.

Nutarimo projektu Aprašas tikslinamas nuostatomis, susijusiomis su vežėjų, siekiančių gauti leidimą vežti keleivius autobusais reguliariais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais, kreipimosi į Komisiją pagrindu, dokumentų pateikimu ir jų nagrinėjimu, deklaracijos formos nustatymu.

Priėmus nutarimą vežėjai, siekiantys gauti leidimą vežti keleivius autobusais reguliariais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais, privalės pateikti deklaraciją Komisijai. Ši Apraše nustatyta tvarka gautą informaciją pateiks institucijoms tikrinti. Komisija, gavusi nors vienos institucijos įvertinimą, kad vežėjas, jo steigėjai, kontroliuojantys asmenys, galutiniai naudos gavėjai ar kiti su jais susiję asmenys yra susiję su Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintomis valstybėmis ar teritorijomis, kurios kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio įvertinimo gavimo persiųs šį įvertinimą (jeigu jis nepažymėtas slaptumo žyma) Lietuvos transporto saugos administracijai ir apie tai informuos vežėją.

Tai svarbus teisės aktas tolimojo susisiekimo vežėjams, jį priėmus, vežėjai, juo vadovaudamiesi, turės pateikti deklaraciją Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijai.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka